Backa i fokus

För ett socialt hållbart Norra Hisingen – med Backa i Fokus

Genom att sätta Backa i Fokus arbetar stadsdelsförvaltningen långsiktigt med att förverkliga politikernas vision om hållbar utveckling i stadsdelen Norra Hisingen.

Backa i Fokus samordnar 26 olika aktiviteter som tillsammans ska bidra till en socialt hållbar utveckling i hela stadsdelen och i synnerhet i Backa. Med Backa menas områden Brunnsbo, Backa och Skälltorp.

Backa i Fokus ska också bidra till ökad kunskap om bakomliggande orsaker till social oro och vilka arbetssätt och insatser som leder till en socialt hållbar utveckling.

Trygg, livfull och attraktiv stadsdel

Stadsdelsnämnden fattade under hösten 2011 beslut om att starta Backa i Fokus. Det tillkom i ett läge då stadsdelen präglades av social oro, konflikter och kriminalitet och syftet var att vända den sociala utvecklingen. Det långsiktiga målet är att skapa en tryggare, livfullare och mer attraktiv stadsdel. Arbetet fokuserar främst på att öka människors delaktighet och att utjämna skillnader i levnadsvillkor. För detta krävs uthållighet och långsiktighet liksom samarbete mellan många olika aktörer både inom kommunen samt med föreningar, företag och boende.

26 aktiviteter som tillsammans bidrar till en socialt hållbar utveckling

Flertalet aktiviteter drivs som ordinarie verksamhet. Ansvar för verksamhet och resultat ligger därför inom stadsdelsförvaltningens linjeorganisation. Varje aktivitet har en ansvarig. De ansvariga kan vara chefer på alla nivåer i förvaltningen eller utvecklingsledare med särskilt ansvar för en fråga.

Läs mer om aktiviteternas arbete och resultat i dokumenten längre ned.

Aktivitet
1. Arbetslivscentrum
2. Attraktiv förskola
3. BRÅ – Brottsförebyggande Rådet
4. Delta i aktuella planärenden
5. Fritidsverksamhet för killar i Backa Röd
6. Folkhälsoråd
7. Folkhögskoleverksamhet
8. Handlingsplaner och lokal överenskomelse med polisen
9. IDÉ-projektet, Kvinnogrupp Backa Röd
10. NOSAM – närområdessamverkan mellan stadsdelsförvaltning och närhälsa
11. Ny idrottshall
12. Mötesplats Backa Röd
13. Samverkan inom SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid)
14. Selma Center
15. Selma Lagerlöfs Torg - nu och i framtiden
16. Skolan - demokratisk och kompensatorisk skola
17. Stadsnära odling
18. Trygghet/säkerhet/fysisk miljö
19. Trygghetssamordning
20. Ungdomssatsningen
21. Utveckla kulturhusen
22. Utveckla Ung kultur
23. Utveckla El Sistema
24. Utveckla Ungdomsråd
25. Utveckla stöd till föreningar
26. Vuxenvandring

Fyra strategier för socialt hållbar utveckling

Backa i Fokus har arbetat fram gemensamma strategier för att påverka utvecklingen mot en socialt hållbar stadsdel:

  • Framtidstro och medskapande. Att bidra till att medborgarna känner ökad framtidstro och får ökad egenmakt, det vill säga har makt över sin egen livssituation samt att de har inflytande i samhället och i samhällsutvecklingen.
  • Hållbart och strukturellt perspektiv. Att verka för långsiktiga och väl samordnade arbetssätt. Att genom ökad kunskap om förutsättningar för socialt hållbar utveckling bidra till att förvaltningen prioriterar resurser och väljer arbetssätt som bidrar till att utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan grupper i stadsdelen, med särskilt fokus på barns uppväxtvillkor.
  • Helhetssyn och samverkan. Att bidra till ett ökat långsiktigt gemensamt ansvarstagande och minskat stuprörstänkande, då komplexa samhällsproblem inte går att avgränsa till en sektor, en myndighet eller ett kompetensområde.
  • Infrastruktur och mötesplatser. Att skapa meningsfulla aktiviteter som bidrar till minskad segregering mellan grupper och rum och även till att öka tillgången till positiva arenor för medborgarna att mötas på.

Organiserat för helhetssyn och lärande

Arbetet i Backa i Fokus bidrar till att förvaltningen får ökad kunskap om social oro och bakomliggande faktorer. I Backa i Fokus sker ett kontinuerligt organisatoriskt lärande med erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan olika nivåer och verksamheter. I återkommande seminarier tar Backa i Fokus till vara aktuell forskning och erfarenheter som bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. Du kan läsa mer om det lärande som görs, i halvårs- och årsrapporterna lite längre ned på sidan.


Projektgruppen är basen för Backa i Fokus. Här sker erfarenhetsutbyte och lärande mellan olika nivåer och verksamheter i förvaltningen. Projektgruppen deltar i gemensamma seminarier och gör uppföljningar och analyser av aktiviteternas bidrag till stadsdelsutveckling, utifrån projektets mål om en trygg, livfull och attraktiv stadsdel. Gruppen bidrar på så vis till ökad helhetssyn i hanteringen av de komplexa utmaningar som Backa i Fokus och stadsdelen står inför.

Backa i Fokus utgörs av

  • styrgrupp bestående av förvaltningsledningen i Norra Hisingen
  • operativ ledningsgrupp bestående av områdeschefer och förvaltningsledning
  • stab med projektledare, handläggare och kommunikatör
  • projektgrupp med ansvariga ledare för de olika aktiviteterna

Dokument

2014

Backa i Fokus halvårsrapport 2014

Backa i Fokus resultat från 27 aktiviteter för hållbar utveckling

Backa i Fokus 2014 levnadsvillkor i stadsdelen

Backa i Fokus årsrapport 2014

2013

Backa i Fokus organisation och aktiviteter 2013

Backa i Fokus delårsrapport 2013

Backa i Fokus delårsrapport 2013, bilaga 1

Backa i Fokus delårsrapport 2013, bilaga 2

2012

Backa i Fokus årsrapport 2012

Kontakt

Projektledare för Backa i Fokus
Åsa Lorentzi, telefon 031-366 89 20

asa.lorentzi@norrahisingen.goteborg.se