Hälso- och sjukvård i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Götalandsregionen ansvarar för närhälsan (tidigare primärvården). Inom närhälsan hittar du din vårdcentral, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmedicinska mottagning med mera. Länk till närhälsan i Västra Götaland

Sjukvård i hemmet

Göteborgs stad ansvarar för den sjukvård som sker i det egna hemmet som kan vara aktuell när du har stora svårigheter att ta dig till din vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning. Ansvaret omfattar även dig som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser flera gånger i veckan. Den sjukvården kallas för hemsjukvård och finns i varje stadsdel. För att du ska få hemsjukvård behövs en remiss från läkare eller sjuksköterska. Hemsjukvården samarbetar också med hemtjänsten.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Om du har en komplicerad sjukdomsbild kan du även få hjälp från teamet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Teamet vårdar patienter i alla åldrar med obotlig sjukdom, men även patienter med andra sjukdomstillstånd som under en begränsad period kräver avancerad sjukdom i hemmet. För att få vård av teamet krävs att du har remiss från behandlande läkare till ansvarig ASIH-läkare. Samma team arbetar i alla tre stadsdelarna på Hisingen.

I teamet ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. De arbetar kl. 7-21 alla dagar året om. Under kvällar och nätter sköts patienterna som tidigare av den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar natt i respektive stadsdel. En ASIH-läkare har alltid jour dygnet om.

Hemsjukvård i Norra Hisingen
Information om hemsjukvård i Göteborgs Stad

Hälsodisken

Hälsodisken är en verksamhet för boende på Hisingen med samtalsgrupper och kurser som till exempel värkstaden, sömnskola, depressionsskola och stresskola. Deltagandet bygger på frivillighet och de flesta aktiviteter är kostnadsfria. Hälsodisken drivs av primärvården.
Hälsodisken

Patientnämnden

Upplever du att vården inte fungerar som den ska kan du kontakta patientnämnden! Du kan kontakta patientnämnden via telefon, brev, e-post, 1177 eller vid ett planerat besök på ett av deras kontor.
Länk till mer information på Västra Götalandsregionens sida om Patientnämnden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs i stadsdelen. Detta innebär ett ansvar för en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.
Dessutom ansvarar MAS:en för

  • att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering
  • att den boende får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande

Hemsjukvård
Elisabeth Axelsson
Telefon 031-366 82 01
E-post: elisabeth.axelsson@norrahisingen.goteborg.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har ett övergripande ansvar för att den rehabilitering som bedrivs inom stadsdelens ansvarsområde är säker, ändamålsenlig och av god kvalitet utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Dessutom ansvarar MAR för att

  • patienten får den rehabilitering som bedöms betydelsefull
  • det finns säkra rutiner för journaldokumentation
  • det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter

Medicinskt ansvarig för rehabilitering i Norra Hisingen:

Elisabeth Axelsson
Telefon 031-366 82 01
E-post: elisabeth.axelsson@norrahisingen.goteborg.se

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning