Utbildningsutskottet

Utbildningsutskott finns i varje stadsdelsnämnd i Göteborg för att förbättra styrningen av skolan och förskolan. I Majorna-Linné består utbildningsutskottet av åtta av stadsdelsnämndens politiker – fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Utskottets uppdrag

Syftet med utbildningsutskottet är att stadsdelsnämnden ska stärkas i sin roll som ansvarig för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och annan pedagogisk verksamhet. Utskottet ska också stötta stadsdelsnämnden i att få bättre kunskap om kvalitetsutvecklingen, måluppfyllelsen och orsakerna till eventuella brister. Detta sker genom att utskottet har regelbunden dialog med verksamheterna.

Utbildningsutskottet fattar inte juridiskt bindande beslut, utan fördjupar sig i aktuella frågor för att hitta områden för utveckling. Utskottet rapporterar till stadsdelsnämnden som kan ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att göra åtgärder inom olika områden.

Sammanträden

Vid varje sammanträde behandlas ärenden som stadsdelsnämnden ska fatta beslut om.
Förutom de förtroendevalda politikerna deltar chefen för sektor utbildning och sekreterare vid mötena. I de fall där det behövs är områdeschefer och rektorer också närvarande.

Ledamöter

Helene Pohlstrand (S), ordförande

Christina Löwenström (M), vice ordförande

Bosse Parbring (MP)

Sivert Aronsson (L)

Jenny Broman (V)

Ersättare

Susanne Sillberg Ligander (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Mahmoud Chini (MP)

Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare