Samhälle och miljö i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen arbetar integrerat med områdena miljö, folkhälsa, samhällsplanering, trygghet, jämställdhet och mångfald för en hållbar utveckling.

De som arbetar och bor i Majorna-Linne ska ha möjlighet till inflytande över hur stadsdelen utformas. Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné samverkar med andra förvaltningar och bolag för att göra stadsdelen trivsam och attraktiv för människor i alla åldrar.

Stadsutveckling

Lokalt utvecklingsprogram, LUP

Under 2016 och 2017 har stadsdelsförvaltningen arbetat intensivt med att ta fram Majorna-Linnés första lokala utvecklingsprogram. Ett lokalt utvecklingsprogram är ett visionsdokument som beskriver hur stadsdelen anser att stadsutvecklingen i Majorna-Linné behöver riktas för att bidra till skapandet av en hållbar stadsdel och ett jämlikt Göteborg.

Arbetet har utgått ifrån ett brett dialogarbete med invånare i stadsdelen. Dialogarbetet har riktat in sig på att nå de grupper i samhället som sällan eller aldrig kommer till tals i stadsutvecklingsprocessen. Resultat är ett lokalt utvecklingsprogram som presenterar tre prioriteringar för den framtida stadsutvecklingen tillsammans med nuläges- och behovsbeskrivningar för varje primärområde i stadsdelen. Programmet antogs av stadsdelsnämnden i december 2017 och gäller för 2018 och 2019.

Det färdiga programmet riktar sig till flera av stadens förvaltningar och bolag och är tänkt att fungera som ett konkret kunskapsunderlag över de sociala behoven och erfarenheterna i Majorna-Linné. Förhoppningen är att det lokala utvecklingsprogrammet ska kunna bidra till en bättre och mer socialt hållbar stadsutveckling i Majorna-Linné.

Länk till Lokalt utvecklingsprogram 2018

För frågor om Lokalt utvecklingsprogram, kontakta utvecklingsledare Ida Carlsson ida.carlsson@majornalinne.goteborg.se.

Trygghetsfrågor

Att uppleva trygghet i sin vardag är en förutsättning för att kunna skapa ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. Trygg-i Majorna-Linné är ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i Göteborg city, stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné och invånarna i stadsdelen. Målet är ökad trygghet och minskad brottslighet för de som bor, vistas och verkar i stadsdelen.
Läs mer om Trygg, vacker stad.
Läs mer om trygghetsvandringar i Majorna-Linné
Läs mer om Trygg i Majorna-Linné

Miljö

Majorna-Linné är en central del av Göteborg och har de miljöproblem och miljöfördelar som det innebär. Alla som bor i Majorna-Linné kan göra något för miljön, varje dag.

Information om Styr och ställ - lånecyklar i Göteborg
Stöd i att planera din cykelresa - cykelkartor och cykelreseplanerare

Information om att leva miljövänligt i Göteborg
Information om avfall och återvinning i Göteborg
Återvinningsstationer i Majorna-Linné
Hitta återvinningscentral
Hitta miljöstation

Natur och parker i Majorna-Linné

Mer information om parker i Majorna-Linné

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter ska genomsyra alla verksamheter i Göteborgs stad. Arbetet med mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet handlar exempelvis om att alla som kommer i kontakt med våra verksamheter ska bemötas likvärdigt och få en god service utefter sina behov. För att uppnå detta arbetar stadsdelen kontinuerligt och långsiktigt med såväl kompetenshöjande insatser som att utveckla verksamhetsspecifika arbetssätt och rutiner inom dessa områden.

Folkhälsa

Arbetet för en god och jämlikt fördelad hälsa bland befolkningen är en del av den hållbara utvecklingens sociala dimension. Folkhälsan påverkas av befolkningens levnadsvanor och livsvillkor. Därför har Göteborgs stadsdelar prioriterat följande områden för folkhälsoarbetet:

  • Ge varje barn en god start i livet
  • Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren
  • Den psykiska ohälsan ska minska
  • Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
  • Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet

Vi har ett tydligt politiskt mål att Göteborg ska vara en jämlik stad där skillnaderna mellan olika göteborgares livsvillkor och hälsa ska minska. Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné samverkar med bland annat hälso- och sjukvården för att uppnå en god och jämlik hälsa hos de som bor, vistas och verkar i stadsdelen.

Hälsolots är ett samarbete mellan olika organisationer i Centrum och Majorna-Linné. På Hälsolots webbplats får du tips och råd om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter.

Jämlikt Göteborg

Föräldrastöd i Majorna-Linné

Familjecentralen Sandarna

Familjeguide för vårdnadshavare i Majorna-Linné