Samhälle och miljö i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen arbetar integrerat med områdena miljö, folkhälsa, samhällsplanering, trygghet, jämställdhet och mångfald för en hållbar utveckling.

De som arbetar och bor i Majorna-Linne ska ha möjlighet till inflytande över hur stadsdelen utformas. Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné samverkar med andra förvaltningar och bolag för att göra stadsdelen trivsam och attraktiv för människor i alla åldrar.

Stadsutveckling

Lokalt utvecklingsprogram, LUP

Under 2016 och 2017 har stadsdelsförvaltningen arbetat intensivt med att ta fram Majorna-Linnés första lokala utvecklingsprogram. Ett lokalt utvecklingsprogram är ett visionsdokument som beskriver hur stadsdelen anser att stadsutvecklingen i Majorna-Linné behöver riktas för att bidra till skapandet av en hållbar stadsdel och ett jämlikt Göteborg.

Arbetet har utgått ifrån ett brett dialogarbete med invånare i stadsdelen. Dialogarbetet har riktat in sig på att nå de grupper i samhället som sällan eller aldrig kommer till tals i stadsutvecklingsprocessen. Resultat är ett lokalt utvecklingsprogram som presenterar tre prioriteringar för den framtida stadsutvecklingen tillsammans med nuläges- och behovsbeskrivningar för varje primärområde i stadsdelen. Programmet antogs av stadsdelsnämnden i december 2017 och gäller för 2018 och 2019.

Det färdiga programmet riktar sig till flera av stadens förvaltningar och bolag och är tänkt att fungera som ett konkret kunskapsunderlag över de sociala behoven och erfarenheterna i Majorna-Linné. Förhoppningen är att det lokala utvecklingsprogrammet ska kunna bidra till en bättre och mer socialt hållbar stadsutveckling i Majorna-Linné.

Länk till Lokalt utvecklingsprogram 2018

För frågor om Lokalt utvecklingsprogram, kontakta utvecklingsledare Ida Carlsson ida.carlsson@majornalinne.goteborg.se.

Trygghetsfrågor

Att känna sig trygg i sitt närområde är viktigt. I Majorna-Linné ordnar vi vid behov trygghetsvandringar. Vi samarbetar bland annat med andra förvaltningar, polis och fastighetsskötare. Vi arbetar bland annat för en ren och trygg stad i samverkansprojektet Trygg, vacker stad.
Stadsdelen samverkar även med polisen kring brottsförebyggande och trygghet genom Trygg i Majorna-Linné.
Läs mer om Trygg, vacker stad.
Läs mer om trygghetsvandringar i Majorna-Linné
Läs mer om Trygg i Majorna-Linné

Miljö

Majorna-Linné är en central del av Göteborg och har de miljöproblem och miljöfördelar som det innebär. Alla som bor i Majorna-Linné kan göra något för miljön, varje dag.

Information om Styr och ställ - lånecyklar i Göteborg
Stöd i att planera din cykelresa - cykelkartor och cykelreseplanerare

Information om att leva miljövänligt i Göteborg
Information om avfall och återvinning i Göteborg
Återvinningsstationer i Majorna-Linné
Hitta återvinningscentral
Hitta miljöstation

Natur och parker i Majorna-Linné

Mer information om parker i Majorna-Linné

Mänskliga rättigheter

Arbetet med mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet handlar om att medborgarna ska bemötas likvärdigt och få en god service i kontakt med våra verksamheter. Inom stadsdelsförvaltningens kärnverksamheter pågår jämställdhetssäkringsarbete på flera enheter.

Projekt Jämställdhet

Vi deltar i projektet jämställdhetsintegrerad medborgardialog, en del i ett gemensamt projekt som
Göteborgs Stad fått medel för via SKL Hållbar jämställdhet. Syftet är att säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar, deltar på lika villkor i samhällsutvecklingen och är delaktiga i och påverkar samhällets utformning.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet har en viktig roll för att främja en hållbar utveckling i stadsdelen. Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning samverkar med andra aktörer för att verka för en god folkhälsa, skapa mötesplatser, motverka ensamhet och isolering och öka tryggheten i stadsdelen.

Hälsolots är ett samarbete mellan en rad organisationer och myndigheter som samverkar i folkhälsoarbetet i centrumregionen. På Hälsolots webbplats får du tips på aktiviteter och råd om hälsa och friskvård.
Läs mer på halsolots.se