Samhälle och miljö i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen arbetar integrerat med områdena miljö, folkhälsa, samhällsplanering, trygghet, jämställdhet och mångfald för en hållbar utveckling.

De som arbetar och bor i Majorna-Linne ska ha möjlighet till inflytande över hur stadsdelen utformas. Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné samverkar med andra förvaltningar och bolag för att göra stadsdelen trivsam och attraktiv för människor i alla åldrar.

Stadsutveckling

Projekt inom stadsutveckling

Genom att medverka i olika projekt får vi möjligheten att utveckla våra verksamheter. För tillfället har vi två pågående projekt inom stadsutveckling i Majorna-Linné, Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen (SMS) och Centrala Älvstaden.

Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen är ett EU-projekt inom Kattegatt/Skagerack-området för att ta fram modeller för socialt hållbar stadsutveckling. I projektet medverkar trafikkontoret, stadsdelarna Centrum, Lundby, och Majorna-Linné.
Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsutvecklingen

Centrala Älvstaden är ett projekt som drivs av Göteborgs Stad och ska hjälpa Göteborgs stadskärna att växa över älven hållbart, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Centrala Älvstaden

Trygghetsfrågor

Att känna sig trygg i sitt närområde är viktigt. I Majorna-Linné ordnar vi vid behov trygghetsvandringar. Vi samarbetar bland annat med andra förvaltningar, polis och fastighetsskötare. Vi arbetar bland annat för en ren och trygg stad i samverkansprojektet Trygg, vacker stad.
Stadsdelen samverkar även med polisen kring brottsförebyggande och trygghet genom Trygg i Majorna-Linné.
Läs mer om Trygg, vacker stad.
Läs mer om trygghetsvandringar i Majorna-Linné
Läs mer om Trygg i Majorna-Linné

Miljö

Majorna-Linné är en central del av Göteborg och har de miljöproblem och miljöfördelar som det innebär. Alla som bor i Majorna-Linné kan göra något för miljön, varje dag.

Information om Styr och ställ - lånecyklar i Göteborg
Stöd i att planera din cykelresa - cykelkartor och cykelreseplanerare

Information om att leva miljövänligt i Göteborg
Information om avfall och återvinning i Göteborg
Återvinningsstationer i Majorna-Linné
Hitta återvinningscentral
Hitta miljöstation

Natur och parker i Majorna-Linné

Mer information om parker i Majorna-Linné

Mänskliga rättigheter

Arbetet med mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet handlar om att medborgarna ska bemötas likvärdigt och få en god service i kontakt med våra verksamheter. Inom stadsdelsförvaltningens kärnverksamheter pågår jämställdhetssäkringsarbete på flera enheter.

Projekt Jämställdhet

Vi deltar i projektet jämställdhetsintegrerad medborgardialog, en del i ett gemensamt projekt som
Göteborgs Stad fått medel för via SKL Hållbar jämställdhet. Syftet är att säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar, deltar på lika villkor i samhällsutvecklingen och är delaktiga i och påverkar samhällets utformning.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet har en viktig roll för att främja en hållbar utveckling i stadsdelen. Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning samverkar med andra aktörer för att verka för en god folkhälsa, skapa mötesplatser, motverka ensamhet och isolering och öka tryggheten i stadsdelen.

Hälsolots är ett samarbete mellan en rad organisationer och myndigheter som samverkar i folkhälsoarbetet i centrumregionen. På Hälsolots webbplats får du tips på aktiviteter och råd om hälsa och friskvård.
Läs mer på halsolots.se