Funktionshinder i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Du som har funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Dina anhöriga kan också få stöd.

Olika former av stöd

Om du har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning har du rätt att efter bedömning få olika slags stöd. Några exempel på stöd är:

 • avlösarservice i hemmet
 • boendestöd
 • bostad med särskild service
 • daglig verksamhet
 • hemtjänst
 • kontaktperson
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • ledsagarservice
 • personlig assistans

Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, är du välkommen att kontakta Mottagningsgruppen för vuxna och funktionsnedsatta på socialkontoret.
Socialkontor Majorna-Linné
Stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad

Om du vill överklaga ett beslut

Om du har ansökt om hjälp och din ansökan har avslagits helt eller delvis kan du överklaga. Överklagande ska göras skriftligt inom tre veckor.
Information om att överklaga

Verksamheter inom funktionshinder

I stadsdelen finns Avlösarservice, Boendestöd, Dagliga verksamheter Hemtjänst för teckenspråkiga och Hemtjänst under 65 år.

Avlösarservice
Boendestöd funktionshinder
Dagliga verksamheter i Majorna-Linné
Hemtjänst för teckenspråkiga
Hemtjänst under 65 år

Anhörigstöd

Har du en närstående, yngre eller äldre, som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller kanske missbruksproblem? Din närstående kan vara en familjemedlem eller släkting, men också en granne eller god vän.

I Majorna-Linné är vi två anhörigkonsulenter som har till uppgift att stödja dig som är anhörig på olika sätt. Vi kan erbjuda;

 • information
 • råd och stöd
 • anhöriggrupper
 • föreläsningar
 • enskilda samtal
 • friskvård

Vi har givetvis tystnadsplikt och har ingen dokumentationsskyldighet. Du är välkommen att ringa oss för mer information eller för att boka ett besök.

Aktiviteter

Stadsdelarna Majorna-Linné och Centrum har ett gemensamt anhörigcenter på Karl Gustavsgatan 63, som erbjuder en mängd olika aktiviteter för dig som är anhörig. Du hittar aktuellt program på webbplatsen Anhörigstöd i Centrum.


Kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna

För dig som har närstående under 65 år
Anhörigkonsulent

För dig som har närstående över 65 år
Anhörigkonsulent

Broschyr Anhörigstöd (pdf för utskrift)>>
Hitta stöd till anhöriga i Göteborgs Stad

Organisation och ledning

Information om förvaltningens organisation och ledning