Budget och årsrapport för Lundby stadsdelsnämnd

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Budget 2017

2017 års budgetförslag innebär inte några sparkrav för sektorerna utan fokuserar i stället på att säkra nämndens grunduppdrag. Jämlikt Lundby och skolan är fortsatt i fokus med flest uppdrag, men även medarbetarperspektivet lyfts fram som särskilt prioriterat inför 2017.

Nämnden har en ekonomi i balans. Det är en stor utmaning i att sätta av tillräckliga resurser till expansionen och samtidigt utöka eller bibehålla servicenivån i våra verksamheter.

De satsningar som görs handlar framför allt om ökad bemanning i äldreomsorgen, elever med särskilda behov, nämndens arbete med Jämlikt Lundby samt chefers arbetsmiljö och attraktiv arbetsgivare.

Nämnden gör även en extra satsning på medborgarkontor och uppsökande verksamhet.

Budget 2017

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, det vill säga om förvaltningen har gått plus eller minus. Men årsrapporten beskriver även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen och hur långt vi har nått i det arbetet.

Årsrapport 2016