Funktionshinder i Lundby stadsdelsförvaltning

Du som har funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Dina anhöriga kan också få stöd.

Om du har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning har du rätt att efter bedömning få olika slags stöd. Några exempel på stöd är:

  • avlösarservice i hemmet
  • boendestöd
  • bostad med särskild service
  • daglig verksamhet
  • hemtjänst
  • kontaktperson
  • korttidsvistelse utanför hemmet
  • ledsagarservice
  • personlig assistans

Om du har frågor eller vill ansöka om stöd är du välkommen att kontakta socialkontoret.

Kontakta Socialkontoret i Lundby

Anhörigstöd

Du som stödjer en närstående med funktionsnedsättning kan själv behöva stöd och avlastning i vardagen. Du ansöker om stöd genom att kontakta socialkontoret. För mer information kontakta konsulenterna för anhörigstöd.

Anhörigstöd i Lundby
Information om anhörigstöd i Göteborgs Stad

Funktionsnedsättning

I Lundby finns flera gruppbostäder och verksamheter för människor med psykisk, fysisk och intellektuell funktionsnedsättning.

Information om stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad
Information om daglig verksamhet, arbete och sysselsättning i Göteborgs Stad

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet i Lundby är ett organ för samråd och informationsutbyte i frågor som berör människor med funktionsnedsättning. Rådet är också remissinstans till stadsdelsnämnden.

Mer information om funktionshinderrådet

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning