Angereds stadsdelsnämnds utskott

Individutskottet

Individutskottet består av några av stadsdelsnämndens ledamöter och beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten, skolan och funktionshinderområdet.

Individutskottet sammanträder varannan vecka. Då besluten bygger på känslig information om enskilda är sekretessen mycket viktig. Oftast handlar det om frivillig vård med placeringar på behandlingshem eller i familjehem för barn, ungdomar eller vuxna. De frågor som tas upp är förberedda av en handläggare som haft kontakt med de personer som berörs.

I en del fall fattar individutskottet beslut mot den enskildes vilja – som skydd i en destruktiv livssituation. När det gäller barn och ungdom sker detta med stöd av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga), när det gäller vuxna sker det enligt LVM (Lag om Vård av Missbrukare).

Ibland hinner man inte vänta tills nästa sammanträde, utan besluten måste fattas omedelbart. I sådana ärenden har vissa ledamöter i individutskottet rätt att fatta beslut.

Ledamöter

Elisabeth Linde (S) ordförande
Emma Karlsson (M) vice ordförande
Ellen Mitikka (S)
Joanna Wolodarska (L)
Susanne Stenborg (S)

Ersättare

Anita Karlmark (M)
Alma Handzar (S)
Augin Marawgeh (KD)

Utbildningsutskottet

Sektor utbildning tar hand om alla barn och unga från 1-16 år inom kommunal verksamhet. Det ansvarar för allt från pedagogisk verksamhet och förskola till grundskola.

Politikerna i utbildningsutskottets uppgift är bland annat att titta på hur målen följs. Ett exempel är hur skolorna arbetar för att höja elevernas betyg. Vi vill ju att alla elever som slutar årskurs nio ska ha betyg nog för att kunna söka vidare till gymnasieskolan.

En annan sak politikerna pratar om på utbildningsutskottet är hur kvaliteten kan höjas inom sektor utbildnings verksamheter. Ett sätt att lära sig mer om verksamheternas kvalitetsarbete är bland annat genom att bjuda in sektor utbildnings ledningsgrupp.

Ledamöter

Hillevi Werring (MP) ordförande
Ahmed Salih (M) vice ordförande
Reger Shafik (S)
Fouad Rasho (M)
Ante Bränholm (V)

Ersättare

Mirza Barakzahi (S)
Roger Korn (L)
Salam Sedaghat (M)