Funktionshinder i Angereds stadsdelsförvaltning

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Dina anhöriga kan också få stöd. Du ansöker om stöd genom att kontakta Funktionshinderenheten.

Stöd till personer med funktionsnedsättningar

Du kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det finns olika former av stöd du kan ansöka om, till exempel:

  • Avlösarservice i hemmet
  • Boendestöd
  • Bostad med särskild service
  • Daglig verksamhet
  • Hemtjänst
  • Kontaktperson
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
  • Ledsagarservice
  • Personlig assistans

I Angered finns bostäder med särskild service för personer med olika funktionsnedsättningar, korttidsverksamhet, daglig verksamhet och träffpunkter.

Ansökan och information

Om du eller din anhörig behöver stöd eller service ska du kontakta Funktionshinderenheten. Du kommer då att få träffa en handläggare som utreder, bedömer och fattar beslut. Ditt behov av stöd prövas individuellt och hänsyn tas till hela din livssituation.

Här kan du läsa mer om information om funktionsnedsättning i Göteborgs stad

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och fyller i. Skicka den sen till funktionshinderenheten. Adress finns på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd till personer med funktionsnedsättning

Söker du jobb inom våra verksamheter

Är du intresserad av att arbeta som kontaktperson, avlösare eller ledsagare? Här hittar du mer information om vad det innebär och vilken kompetens du behöver för att ha möjlighet att arbeta hos oss.

Kontakta socialkontoret i Angered

Du är välkommen att kontakta oss.

Socialkontoret i Angered

För dig som stöder en närstående

Ger du stöd eller vårdar en närstående kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. I stadsdelen finns en anhörigkonsulent som gärna bistår med råd och stödjande samtal. Du kan också få information om avlastning som finns för dig i stadsdelen för att du skall orka med din uppgift att vara närstående vårdare.
Mer information om anhörigstöd i Angered
Information om Anhöriga och frivilliga i Göteborgs Stad

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet i Angered är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Angereds stadsdelsnämnd.

Om du vill överklaga ett beslut

Om du har ansökt om stöd och du har fått ett avslag, helt eller delvis, kan du överklaga. Överklagandet ska ske skriftligt inom tre veckor och skickas till Funktionshinderenheten. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.
Mer information om hur du gör för att överklaga hittar du här.

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning