Hastighetsöversyn i Göteborgs Stad - pilotprojekt i Lundby

Trafikkontoret har i uppdrag att se över hastighetsgränserna i hela Göteborgs Stad. Målet med hastighetsöversynen är att öka trafiksäkerheten och tryggheten, minska buller och utsläpp och med det skapa en mer attraktiv stad.

Projektet arbetar enligt SKL och trafikverkets metod "Rätt fart i staden".

Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna vid en olycka. Risken att dödas om du som oskyddad trafikant blir påkörd av en bil som kör i 30 km/tim är liten, en av tio dödas. Vid 50 km/tim ökar risken att dödas markant, åtta av tio dödas.

Pilotprojekt i Lundby

I hastighetsöversynen ingår ett pilotprojekt där trafikkontoret vill testa hastighetssänkning till 40 eller 30 km/tim för biltrafiken. Hastighetsbegränsningen sänks på flera gator och i bostadsområden i stadsdelen Lundby, se karta nedan.

Pilotprojektet omfattar endast nya vägmärken, inga fysiska åtgärder, till skillnad mot hastighetsöversynen i sin helhet.
I september och oktober genomförs hastighetsmätningar i det aktuella området. I november kommer vägmärkena med de nya hastighetsbegränsningarna - därefter ska nya hastighetsmätningar göras.

Pilotprojektet ger trafikkontoret underlag för att bedöma konsekvenser av en hastighetssänkning. Under första kvartalet 2016 utvärderas pilotprojektet och resultatet arbetas in i hastighetsöversynen. Även kostnader och omfattning av informations- och dialoginsatser ska utvärderas. Därefter arbetas beslutsunderlaget fram för beslut i trafiknämnden.

Hastighetsbegränsningen gäller inte riksväg 155, Lundbyleden.

Karta: område för pilotprojekt inom hastighetsöversynen.
Illustration: TreArt

Här kan du ladda ner illustartionskartan med bättre upplösning.

Hur mäter vi hastigheten?

Trafikkontoret mäter hastigheten med slangar i vägbanan. När en bil kör över slangarna skickas en elektrisk impuls till en dator som räknar ut bilens hastighet.

När kommer nya vägmärken i Lundby?

Nya vägmärken kommer att sättas upp i slutet av november månad.