Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens färdtjänstutskott.

Samrådet ska bidra till att förbättra kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och leda till ökad delaktighet och inflytande. Rådet informeras om nämndärenden som särskilt berör personer med funktionsnedsättning och synpunkter kan lämnas innan nämnden fattar beslut.

Rådets uppgifter

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor har som uppgift att utifrån nämndens uppdrag;

  • bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning
  • vara nämndens forum för samråd i planeringsprocesser som berör målgruppen
  • vara remissinstans för nämnden i frågor som rör målgruppen
  • till nämnden föreslå förändringar/förbättringsåtgärder
  • årligen avlämna rapport till nämnden med redovisning och utvärdering av rådets arbete.

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person.

Rådets ledamöter

Ordförande Robert Kindberg, DHR
E-post: robert.kindberg@dhr.se

Alireza G Alipour, Synskadades Riksförbund/HSO
E-post: ordforande@srfgoteborg.se

Niklas Hansson, Unga med synnedsättning
E-post: goteborg@ungsyn.se

Astrid Steen, Unga rörelsehindrade
E-post: astrid.goteborg@ungarorelsehindrade.se

Herbert Månsson, GDF
E-post: herbert@gdf.nu

Airi Thorstensson, PRO
E-post: airi.thorstenson@comhem.se

Alf Lundberg, SPF
E-post: alf_lundberg@yahoo.se

Anne Johansson, Neuroförbundet/HSO
E-post: annejohansson061@gmail.com

Ersättare

Kjell Emanuelsson, Synskadades Riksförbund/HSO
E-post: kjell.emanuelsson@telia.com

Akbar Hosseini, DHR
E-post: hitsme108@gmail.com

Evelina Larsson, Unga rörelsehindrade
E-post: evelina_72@msn.com

Svante Järbur, SPF
E-post: svante.jarbur@compaqnet.se

Rigmor Gustafsson, Reumatikerna i Göteborg/HSO
E-post: rigmor.gustafsson45@hotmail.com

Lage Reftel, PRO
E-post: lage.reftel@comhem.se

Mathias Smok Palm Unga med synnedsättning

E-post: goteborg@ungsyn.se

Sekreterare och kontaktperson

Färdtjänstens förvaltningssekreterare Sara Olsson
Telefon: 031-41 95 17
E-post: sara.olsson@trafikkontoret.goteborg.se

Mötesprotokoll