Organisation och ledning på trafikkontoret

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Nästan 400 personer är anställda på kontoret, som är indelat i elva avdelningar.

Dagliga leveranser

Varje dag året om får avdelningen stadens trafik, gator, torg och offentliga platser att fungera för olika kundgrupper och bidrar på så sätt till en attraktiv stad att färdas, vistas och verka i.

Med kunden i fokus sköts och underhålls stadens anläggningar. Trafikanter ges möjligheter till goda val avseende resor och transporter och erbjuds möjlighet till parkering utifrån olika behov. Stadens offentliga rum sköts och upplåts för att ge möjligheter för människor och företag och för att bidra till en levande och attraktiv stad.

Avdelning dagliga leveranser är indelad i enheterna Gator och byggnadsverk, Färdas och transportera, Parkering Göteborg, Trafikledning och trafikinformation samt Vista och verka.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen är trafikkontorets samlade ekonomifunktion. Ekonomiavdelningen förvaltar och utvecklar budgetprocessen samt den ekonomiska uppföljningsprocessen.

Avdelningen förvaltar och utvecklar ekonomimodell, ekonomisystem , ekonomiska styrinstrument och finansieringsformer, redovisning och fakturahantering. Ekonomi ansvarar för det samlade ekonomistödet till kontorets organisationsdelar och verksamheter.

HR

HR (Human Resources) ansvarar för trafikkontorets arbete som attraktiv arbetsgivare, med kompetensförsörjning, rekrytering, medarbetar- och ledarskapsutveckling, arbetsmiljö, HR-stöd, samt lokaler och fastighetsfrågor.

Investering och exploatering

Avdelning investering och exploatering bidrar till den goda stadsutvecklingen och att staden ligger i långt framme i genomförandet av investerings och exploateringsprojekt. Avdelningen genomför förstudier, projekteringar och byggande utifrån kontorets projektportfölj med investeringar samt investeringar och exploateringar på uppdrag av annan förvaltning.

Investering och exploatering säkerställer att projekten bedrivs med god kundorientering och avsedd tid, kostnad och innehåll.

Avdelning Investering och exploatering är indelad i enheterna Hisingsbron, Västlänken i staden samt projektering och byggnation.

Juridik & upphandling

Avdelningen upphandlar de entreprenader, konsulttjänster och varor som behövs för att genomföra kontorets verksamhet. Kontorets stöd avseende juridik, avtal, försäkringar och ägarfrågor finns också samlat på avdelningen.

Kommunikation och dialog

Avdelningen samlar kontorets kommunikations- och dialogresurser. Den ansvarar för kommunikations- och kanalstrategi, varumärke, media, dialogmetoder och dialogstöd, redaktion och produktion. Avdelningen står för kontorets samlade projekt- och verksamhetsstöd samt för kontakterna med Kontaktcenter.

Avdelningen ansvarar för kontorets professionella svars- och diariehantering.

Samhälle och planering

Avdelningen arbetar med samhällsplaneringsfrågor och planeringsfrågor och ser till att verksamhet och investeringar samordnas med kommunens stadsutveckling. Ansvarar för planeringsprocessen och för att sammanställa fångade behov, bedriva åtgärdsvalsstudier samt genomföra och samordna kontorets arbete i olika planeringsskeden.

Avdelning samhälle och planering är indelad i enheterna Samhällsplanering, Planering och Detaljplaner.

Serviceresor

Avdelningen ansvarar för serviceresor i staden med uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du med serviceresor tillsammans med andra, men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

Serviceresor var tidigare en egen förvaltning inom Göteborgs Stad (Färdtjänstförvaltningen) men införlivades i trafikkontoret 17 03 01.

Specialist och sakområden

Säkerställer att Trafikkontoret och staden har kompetens inom de sakområden som Trafiknämnden har ansvar för. Här finns uttalade ansvar för sakområden och i uppdraget ingår att ta fram strategier och inriktningar, planeringsunderlag, utredningar och förslag, Teknisk Handbok med mera. På avdelningen finns kontorets specialist- och expertstöd samt IT-förvaltning.

Avdelningen specialist och sakområden har fem enheter: Stadsmiljö, Miljö, Trafik och hållbara transporter, Analys och modeller och IT-förvaltning.

Utveckling och internationellt

Avdelningen är trafikkontorets ingång och kontaktyta avseende utvecklingsprojekt och internationella samarbeten.

Utveckling och internationellt samordnar och koordinerar kontorets engagemang och deltaganden och kanaliserar kontakter till och från verksamheterna. Den driver även vissa utvecklingsprojekt i samarbete inom kontoret och staden samt med externa parter.

Verksamhetsstyrning

Samordnar kontorets styrning, nämndadministration och ledningsstöd. Avdelningen driver och samordnar verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll samt IT-strategi. Avdelningen ansvarar för risk, säkerhet och försäkringsfrågor. Verksamhetsstyrning samlar kontorets resurser för projektstöd och projektadministration.

Avdelningen består av enheterna Ledning och styrning samt Nämnd- och ärendehantering.

Trafikkontorets ledningsgrupp:

Trafikdirektör: Stefan Eglinger

Biträdande trafikdirektör: Jan Rinman

Förvaltningscontroller: Lisa Sundell

Avdelningschefer:

Dagliga leveranser: Ma-Lou Wihlborg

Ekonomi: Linda Sörensson

HR: Eva Jansson

Investering och exploatering: Susanne Hultgren

Juridik och upphandling: Dan Sandros

Kommunikation och dialog: Eva Rhodin

Sektor Färdtjänst: Peter Norling

Samhälle och planering: Jörgen Einarsson

Specialist och sakområden: Suzanne Andersson

Utveckling och internationellt: Malin Andersson

Verksamhetsstyrning: Maria Axberg