Social resursförvaltnings verksamheter

Boutredningsenheten hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare, samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Stöd till social ekonomi har i uppdrag att stärka den sociala ekonomins aktörer genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället.

Social utveckling vänder sig till dig som arbetar i Göteborg och vill ha stöd och kompetensutveckling inom det sociala området.

Tillståndsenheten handlägger ärenden som gäller tillstånd för alkoholservering samt folköls- och tobaksförsäljning. Vi är också remissinstans (vi ger inga tillstånd) för värdeautomater och automatspel.