Organisation och ledning i social resursförvaltning

Förvaltningsledningen

På huvudkontoret Gårdavågen 2 finns förvaltningsledningen som består av cheferna för verksamhetsområdena och den övergripande staben:


Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör
E-post: michael.ivarson@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 06


Anna-Lena Johnson
Tf. HR-chef
E-post: anna-lena.johnson@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 11


Patrik Eurenius
Ekonomichef
E-post: patrik.eurenius@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 56


Ulla-Carin Moberg
Chef Verksamhetsstöd/kommunikationschef
E-post: ulla-carin.moberg@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 04

Verksamhetsområde Boende och socialjour

Verksamhetsområdet erbjuder boende för personer som inte kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Orsaker till det kan vara missbruk eller psykosociala problem. Motivation och stöd är viktiga delar i arbetet liksom att jobba för ökad integrering och minskad isolering för målgrupperna.

I Boende och socialjour ingår: akutboenden, långsiktiga stöd- och habiliteringsboenden, motivationsboenden, tränings- och referensboenden samt familjeboenden. Verksamhetsområdet har också boenden för ungdomar, kvinnor samt äldre med missbruk. Här ingår även Socialjouren, Placeringskansliet och Huldas hus (aktivitetshus för hemlösa kvinnor).

Vi har 30 boenden med cirka 1 100 platser och vi arbetar även uppsökande med människor som är hemlösa. Vårt placeringskansli stöttar stadsdelarna i att finna lämpliga boenden.

Socialjouren ansvarar för akuta sociala insatser på kvällar och helger när stadsdelarnas och kranskommunernas socialkontor är stängda.


Malin Östling
Verksamhetschef Boende och socialjour
E-post: malin.ostling@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 07

Verksamhetsområde Stöd till familjer och individer

Stöd till familjer och individer består av många enheter som jobbar med allt från ungdomar och missbruk till våld i nära relationer, prostitution och familjerådgivning.

Våra verksamheter erbjuder stöd till personer inom områdena missbruk och beroende, ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj och relation, våld i nära relationer, prostitution samt brottsutsatthet. Våra specialistverksamheter stöttar människor när livet är extra tufft, ofta med samtalsbehandling som metod. Vi bidrar dels med direkt stöd till målgrupperna, dels med kompetensstöd till andra verksamheter och medarbetare utifrån våra uppdrag.

I Stöd till familjer och individer ingår: Enheten för alkohol-, spel- och drogproblem, Familjerättsbyrån, Kris- och relationsenheten, Mini-Maria, Ungdomsenheten fält och Ungdomsenheten stöd.


Marie Larsson
Verksamhetschef Stöd till familjer och individer
E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 16

Verksamhetsområde Funktionsstöd

Verksamhetsområdet Funktionsstöd skapar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor i samhällslivet. Vi erbjuder korttidsvistelse, daglig verksamhet, meningsfull sysselsättning, kultur och friskvård. Vi ger stöd och vägledning till dig med funktionsnedsättning och till dina närstående. I vårt uppdrag ingår kompetensutveckling till dig som jobbar med dessa frågor i staden.

I Funktionsstöd ingår: Aktivitetshus, Allégården, Boutredningsenheten, Dalheimers hus, Eldorado, Förvaltarenheten, Korttidshem, Lägerverksamhet, Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning, Syninstruktörer, Teckenspråksforum.


Ingela Johansson
Verksamhetschef Funktionsstöd
E-post: ingela.johansson@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 91 05

Verksamhetsområde Integration

Verksamhetsområdet Integration ger nyanlända ett första stöd i att bli orienterade och komma in i det svenska samhället. Exempel på insatser vi ansvarar för är boende för ensamkommande barn, kurser om hur det svenska samhället fungerar och kontakt med flyktingguider och vi hanterar försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

I Integration ingår: Boende för ensamkommande barn och unga, Flyktingadministration, Flyktingguide, Integrationscentrum Göteborg och Etableringsenheten och Migration och återvandring.


Helene Holmström
Verksamhetschef Integration
E-post: helene.holmstrom@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-368 80 50

Verksamhetsområde Social utveckling

Vi vänder oss till förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad och till den ideella sektorn med föreningar och kooperativ. Vi har flera olika team som jobbar med utbildning, konsultation, processtöd, utredningar och bidrag för att stödja arbetet för ett socialt hållbart samhälle.

I Social utveckling ingår:

 • Drogförebyggande samordning alkohol, narkotika, dopning och tobak (Kunskapskällar’n)
 • Våld i nära relationer (Dialoga)
 • Samordning trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
 • Samordning våldsbejakande extremism
 • Gängkriminalitet unga
 • Brottsutsatthet
 • Jämlikt Göteborg, social hållbarhet
 • Introduktionsutbildning socialsekreterare
 • Barns behov i centrum (BBIC)
 • Samverkan civilsamhället
 • Organisationsstöd för social hållbarhet (Stöd till social ekonomi)
 • Stöd och utveckling sociala kooperativ (Klippankooperativen)
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
 • Internationellt arbete samordning EU-projekt


Lotta Lidén-Lundgren
Verksamhetschef Social utveckling
E-post: lotta.liden@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 94 54

Organisationsstruktur:

Vill du se hela Social resursförvaltnings organisation med samtliga enheter och chefer, kan du läsa det i dokumentet: Social resursförvaltnings organisation