Överförmyndarförvaltningen

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion. I Göteborg har man valt att ha en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Alla blanketter samt mer information om godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap och godmanskap för ensamkommande barn finner du på vår externa webbplats

Att vara god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag. I lagen står att det ska vara en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Kunskaper om det svenska samhället är en förutsättning för att kunna bevaka den hjälpbehövandes intressen. För mer information hänvisar vi till vår externa webbplats.