Kulturnämndens uppdrag

Kulturnämnden har ett övergripande ansvar för kulturverksamhetens inriktning i Göteborg. Nämnden har också ansvar för Göteborgs Stads museiverksamhet och för stora delar av den gemensamma biblioteksverksamheten.

Kulturnämnden har elva ledamöter och sex ersättare. De är fritidspolitiker och utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Uppdrag

I kulturnämndens ansvarsområde ingår att:

  • Handha stadens musei- och konsthallsverksamhet, stadens gemensamma biblioteksverksamhet samt övrig kulturverksamhet. Undantagen är den musei-, biblioteks- och kulturverksamhet som tillagts annan nämnd.
  • Fördela bidrag till olika kulturverksamheter och dela ut Göteborgs Stads kulturstipendier.
  • Fungera som styrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond.
  • Namnsätta gator och torg.
  • Verka för att främja integration, mångfald och jämställdhet inom de områden nämnden ansvarar för.
  • Vara processägare och ledare för enprocentsregeln, som säger att en procent av ett kommunalt byggnadsprojekts budget ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Den ska även ansvara för att föra register över stadens konst, och ansvara för vården av konstverken.
  • Delta i stadens planeringsprocess för stadsutveckling. I samband med att staden växer ska kulturnämnden se till att kulturhistoriskt värde bevaras, och att kulturen får utrymme även i nybyggda områden. Detta kallas för kulturstrategiskt arbete.
  • Verka för regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom kulturområdet.

Du kan läsa kulturnämndens reglemente om du vill veta mer om nämndens uppdrag. Du hittar reglementet i länken nedan.

Kulturnämndens reglemente