Om Kulturförvaltningen

Göteborgs Stads kulturstrategiska arbete innebär att öka tillgängligheten till kultur, skapa goda villkor för konsten och göra livsmiljön attraktiv, samt främja delaktighet, interkulturell dialog och eget skapande. Genom rätt inriktning och goda modeller för samverkan kan konst och kultur även långsiktigt ta plats i ett växande Göteborg.

Göteborgs kommunfullmäktige antog 2013 ett nytt kulturprogram för Göteborgs Stad. Kulturprogrammet har som syfte att ange en färdriktning för hur kommunfullmäktiges ambition att Göteborg ska bli en ledande kultur- och evenemangsstad ska uppnås. Det är ett viktigt styrande dokument i stadens kulturstrategiska arbete.