Förebygg avfall i Göteborgs Stad

Den största miljöbelastningen i en produkts liv sker i de allra flesta fallen vid tillverkning och utvinning av råvaror. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om inköp och upphandling, logistik, lagring och användning av produkter. Kom ihåg att det bästa avfallet är det som inte uppstår.

När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp sjunker och avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för att göra inköp, ta emot leveranser och bära ut avfall. Arbetsmiljön blir bättre, mer tid kan läggas på kärnverksamheten och det behövs mindre utrymme för lager och avfall.

Staden ska gå före

Göteborgs Stads verksamheter orsakar årligen minst en halv miljon ton avfall. Enligt stadens Miljöprogram har alla verksamheter ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för invånarna i Göteborg. Avfallsmängderna per göteborgare ska minska med 30 procent mellan 2010 och 2030. Målet finns i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Gå uppåt i avfallstrappan

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. I andra hand kommer återanvändning av produkter, i tredje hand återvinning av materialet i avfallet. I fjärde hand ska energin i avfallet återvinnas och i sista hand kommer deponering av avfallet. Ju högre upp i avfallstrappan vi kommer desto mindre påverkas miljön.

Hjälp att minska din verksamhets avfall

Alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad ska minska sitt avfall. Som stöd för att komma igång har Kretslopp och vatten tagit fram vägledningar och checklistor med praktiska tips och goda exempel,. Exemplen har tagits fram tillsammans med pilotverksamheter i staden. Vägledningarna och checklistorna kan också användas av andra offentliga och privata verksamheter.

Genom verksamheten Skrota skräpet stödjer Kretslopp och vatten andra verksamheter i Göteborgs Stad som vill minska sitt avfall.

Skrota skräpet informationsblad

Film om Göteborgs Stads arbete med att minska avfallet

Denna film visar hur Göteborgs Stads verksamheter kan arbeta för att minska avfallet. Filmen innehåller tips och goda exempel. Sprid den gärna!

Förebygg avfall på kontoret

Förebygg avfall på kontoret är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel på hur du kan minska avfallet på ditt kontor. Det mesta avfallet kommer i regel från kärnverksamheten och inte kontoret. Men i stort sett alla verksamheter har ett kontor. Genom att börja på kontoret kan metoder för att förebygga avfall sprida sig till kärnverksamheterna.

Förebygg avfall på kontoret - vägledning

Förebygg avfall på kontoret - checklista

För att få veta mer om konceptet avfallssnålt kontor, se vilket stöd som finns för stadens verksamheter, hur det går för de kontor som är igång och ta del av allt material som finns som stöd, så kan du klicka här!

Förebygg avfall på äldreboendet

Förebygg avfall på äldreboendet är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel på hur du kan minska avfallet på ditt äldreboende.

Vägledningen bygger på ett pilotprojekt som genomfördes på äldreboendet Sekelbo i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg i samarbete med Kretslopp och vatten 2015–2016. På bara ett halvår minskade Sekelbo sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent. Vägledningen kan också användas av andra verksamheter som vill ha inspiration och idéer för att arbeta avfallsförebyggande.

Förebygg avfall på äldreboendet - vägledning

Förebygg avfall på äldreboendet - checklista

Dessa rutiner för att minska avfallet används av Göteborgs Stads äldreboenden:

Dagliga rutiner för minskat avfall på Göteborgs Stads äldreboenden

Lokal anpassning av Basala hygienrutiner för Göteborgs Stads äldreboenden

Rutin för inköp av livsmedel på äldreboenden i Göteborgs Stad

Toalettrutin för äldreboenden i Göteborgs Stad

Tvättinstruktioner för äldreboenden i Göteborgs Stad

Förebygg avfall i förskolan och skolan

Släng mindre mat, papper, engångsartiklar och annat avfall som är vanligt i förskolan och skolan. De här foldrarna innehåller goda exempel och checklistor med åtgärder som hjälper din verksamhet att minska avfallet.

Förebygg avfall i förskolan - checklista

Förebygg avfall i skolan - checklista

Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Allt avfall börjar med ett inköp. Genom att göra rätt bedömningar och val innan och vid inköp och upphandling kan avfallet minska. Den här checklistan kan användas av inköpare och upphandlare för att förebygga avfall, skona miljön och få mer pengar över till kärnverksamheten.

Förebygg avfall vid inköp och upphandling - checklista

I den här e-utbildningen, som riktar sig till inköpare, upphandlare, chefer och andra intresserade, får du lära dig hur du kan minska avfallet vid inköp och upphandling. E-utbildningen tar knappt en halvtimme. E-utbildning: Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Här är ett exempel på hur en inköps- och upphandlingsrutin som förebygger avfall kan se ut. Använd gärna hela eller delar.

Förebygg avfall vid inköp och upphandling - exempelrutin

Förebygg avfall vid beställning av konferenser, hotell och catering

Du som bokar konferenser, hotell eller catering kan bidra till att minska avfallet genom att framföra önskemål eller ställa krav på leverantörer och arrangörer. Använd den här checklistan så blir det enklare.

Förebygg avfall på konferenser, hotell och vid catering

Förebygg IT-avfall

Elektriskt och elektroniskt avfall är det avfall som har högst klimatpåverkan per kilo. Kontorsdatorer byts ofta ut efter tre år trots att de kan leva dubbelt så länge med rätt skötsel, ominstallation och uppgradering. Förutom mindre avfall leder det också till minskade kostnader.

Här finns en knappt 15 minuter lång e-utbildning med råd om hur du förlänger livslängden på IT-utrustningen och under den skriftliga användarråd.

E-utbildning: Förläng livslängden på stadens IT-utrustning

Förebygg IT-avfall - användarråd

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

En femtedel av maten som lagas i offentliga kök slängs. För att minska matsvinnet i Göteborgs Stads 600 kök har Måltid Göteborg tagit fram Göteborgsmodellen för mindre matsvinn. Det är ett verktyg med åtgärder, checklistor och goda exempel för att minska matsvinnet i hela kedjan från menyplanering till resthantering.

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

Förebygg avfall i flerbostadshus

Det finns flera sätt för fastighetsägare att göra det enkelt för boende att minska sitt avfall. I den här foldern finns goda exempel och checklistor med åtgärder, allt ifrån lånepooler och gåvorum, till tydlig information om avfallskostnader.

Förebygg avfall i flerbostadshus

Förebygg avfall på restaurang och kafé

Genom att slänga mindre mat, engångsartiklar och annat kan restauranger och kaféer både minska avfall, kostnader och miljöpåverkan. Använd vår checklista för att komma igång.

Genom använda i flergångslåda och termosmugg när du köper hämtmat och -dryck istället för engångsmaterial minskar du avfall och miljöpåverkan. Be de restauranger och kaféer du besöker att sätta upp de här skyltarna så kan de uppmuntra fler att använda flergångs!

Förebygg avfall på restaurang och kafé

Flergångsskyltar för kaféer och restauranger

Återanvänd i Göteborgs Stad – juridisk vägledning

Att återanvända istället för att slänga och köpa nytt minskar avfallsmängderna, miljöpåverkan och kostnaderna för inköp och avfallshantering. Vad gäller juridiskt för kommunala verksamheter som vill skänka, ta emot, köpa, sälja eller göra om begagnade saker? För att svara på dessa frågor har Kretslopp och vatten, med stöd av jurister på Stadsledningskontoret och förvaltningen Inköp och upphandling, tagit fram den här vägledningen.

Återanvänd i Göteborgs Stad - Juridisk vägledning