Organisation och ledning på fastighetskontoret

Fastighetsdirektör
Martin Öbo
tel 031-368 11 29

Biträdande fastighetsdirektör
Christina Eide
031-368 10 43

Strategiska avdelningen

Chef Karin Frykberg

031-368 11 61

Ansvarar för:

 • Planering i tidiga skeden såsom planeringsförutsättningar, fördjupade översiktsplaner och program med fokus på genomförandefrågor
 • Lokaliseringsutredningar för bostäder, näringsliv och kommunala behov
 • Bostadsförsörjningsplanering
 • Anvisning av kommunal mark för byggande av bostäder och kommersiella lokaler
 • Kunskapsuppbyggnad- och spridning kring bostadsbehov och efterfrågan, marknadsförutsättningar mm.
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Markförsäljning till näringslivet i samarbete med BRG
 • Värdering

Exploatering

Chef Elisabet Gondinger

031-368 10 62

Ansvarar för:

 • Genomförandefrågor i plan- och exploateringsprocessen
 • Mark för bostäder, näringsliv, service och utbildning/forskning
 • Bostadsförsörjning
 • Gatukostnader

Fastighetsavdelningen

Chef Annelie Silvander

tel 031-368 13 20

Ansvarar för:

 • Förvaltning av byggnader som ligger på kommunens markreserv
 • Förvaltning av bebyggda fastigheter som t ex Operan, brandstationer och vissa av stadens torg
 • Upplåter fastigheter i markreserven i väntan på slutlig användning
 • Förvaltning och skötsel av kommunens skogar
 • Kommunens tomträtter
  Försäljning av fastigheter som tidigare upplåtits med tomträtt

 • Upplåter fastigheter i markreserven i väntan på slutlig användning

Boendeavdelningen

Chef Erik Gedeck

tel 031-368 10 18

Ansvarar för:

 • Bostäder för hushåll med särskilda behov
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF)
 • Tillgänglighetsfrågor

Verksamhetsstyrning

Chef Peter Kim

Tel 031-368 12 02

Ansvarar för:

 • juridik
 • ekonomi
 • personal
 • kommunikation och nämnd
 • IT
 • Kvalitè
 • Dokumenthantering
 • Service
 • Juridisk konsultation
 • Processföring inför domstolar och myndigheter

Kommunikation

Chef Sofia Höwing
Tel 031-368 13 03

Ansvarar för kommunikationsfrågorna på fastighetskontoret.

Analys och utredning

Chef Stephan Cedergren

tel 031-368 12 14

Ansvarar för:

 • Utrednings- och utveckslingsfrågor
 • Yttranden över remisser och motioner
 • Delta i kommunövergripande/strategiska grupper och nätverk
 • Uppföljning, analys och utredning
 • Omvärldsbevakning
 • Statistik

Ekonomi

Chef Lena Thylen

tel 031-368 10 13

Ekonomiansvarig

HR

Chef Maria Stenman

031-368 11 40

Ansvarar för HR-frågor