Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar från år 2015 och framåt. Vill du titta på äldre nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar 2014 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2018-01-18

Datum
2018-01-18
Tid
15:00 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Handling - Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

 • Handling - Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad

 • Handling - Stadsrevisonens rapportsammandrag: Styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande

 • Handling - 2017 nr 217 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

 • Handling - Handling 2018 nr 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling - Avsägelse av Stefan Kristansson (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Handling - Val av ledamot i Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Stefan Kristansson (MP

 • Handling - Val av ersättare i Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Marie-Louise Bergström (VägV)

 • Handling - Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning i stället för Marie-Louise Hänel Sandström (M) som avsagt sig

 • Handling - 2018 nr 2 Göteborgs Stads uppföljningsrapport 3 2017 del 1 och 2

 • Handling - 2017 nr 243 Kompletterande budget hösten 2017 - Höjning av friskvårdbidraget

 • Handling - 2018 nr 13 Kompletterande budget hösten 2017 - Fastighetsnämndens framställan om utökade investeringsramar

 • Handling - 2018 nr 3 Genomförandeavtal för ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg

 • Handling - 2018 nr 4 Antagande av ändring av detaljplan för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg

 • Handling - 2018 nr 6 Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021

 • Handling - 2018 nr 7 Antagande av detaljplan för bostäder med mera i nordöstra Gårdsten inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021

 • Handling - 2018 nr 8 Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021

 • Handling - 2018 nr 9 Antagande av detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021

 • Handling - 2017 nr 233 Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården 734:9 samt del av Rödjan 727:18 till Göteborg Energi AB

 • Handling - 2018 nr 11 Förslag till bokslutsberedning för Stadshus AB-koncernen 2017

 • Handling - 2017 nr 236 Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag

 • Handling - 2017 nr 241 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

 • Handling - 2017 nr 235 Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna

 • Handling - 2017 nr 240 Avgifter för tillsyn av tobaks- och alkoholförsäljning samt beslut om avgifter för tillsyn av försäljning av e-cigaretter

 • Handling - 2017 nr 237 Lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun

 • Handling - 2017 nr 242 Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation

 • Handling - 2017 nr 239 Redovisning av uppdrag att fortsatt utreda hur överförmyndarnämnden och nämnden för konsument- och medborgarservice kan organiseras

 • Handling - 2017 nr 234 Redovisning av partistöd för 2016

 • Handling - 2017 nr 187 Motion av Staffan Levinsson (SD), Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att minska antalet stadsdelsnämnder

 • Handling - 2017 nr 189 Motion av Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M) och Magnus Nylander (M) om att ta fram en strategi för marktilldelning

 • Handling - 2017 nr 191 Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att införa utmaningsrätt i Göteborg

 • Handling - 2017 nr 222 Motion av David Lega (KD) om att samordna ansökningar av bidrag till civilsamhällets organisationer

 • Handling - 2017 nr 223 Motion av Kristina Tharing (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Kalle Bäck (KD) om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden

 • Handling - 2017 nr 244 Motion av Kalle Bäck (KD) om att ge Göteborgs elever sovmorgon genom senare skolstart

 • Handling - 2017 nr 42 Interpellation av Staffan Levinsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om huruvida den rådande trafikpolitiken är framåtsträvande

 • Handling - 2017 nr 44 Interpellation av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om kommunalt stöd till Angereds kamelcenter

 • Handling - 2017 nr 46 Interpellation av Lars Hansson (SD) till ordföranden i social resursnämnd om Angereds kamelcenter

 • Handling - 2017 nr 45 Interpellation av Lars Hansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om att säga upp hyresavtalet för Kvibergs marknad

 • Handling - 2017 nr 48 Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om evakuering av äldre vid renovering av stadens äldreboenden

 • Handling - 2017 nr 53 Interpellation av Bo Anderssen (L) till kommunstyrelsens ordförande om bristen på verksamhetslokaler

 • Handling - 2017 nr 118 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande om det systematiska brandskyddsarbetet på stadens äldreboenden

 • Handling - 2017 nr 119 Fråga av Kristina Bergman Alme (L) till lokalnämndens ordförande om effektivare automatlarm

 • Handling - 2017 nr 167 Interpellation av Axel Darvik (L) till kommunstyrelsens ordförande om stadens arbete med miljödiplomering

 • Handling - 2017 nr 168 Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om tidningen Vårt Göteborg fyller sin funktion som informationskanal

 • Handling - 2017 nr 198 Interpellation av Theo Papaioannou (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om stadsbyggnadskontoret handläggningstider för bygglov och andra byggärenden

 • Handling - 2017 nr 199 Interpellation av Jens Adamik (L) till SDN Lundbys ordförande om hanteringen av ansökningar från fristående skolor

 • Handling - 2017 nr 210 Interpellation av David Lega (KD) till kommunstyrelsens ordförande om hemlöshet bland barn

 • Handling - 2017 nr 229 Interpellation av Marie-Louise Hänel Sandström (M) till kommunstyrelsens ordförande om hur målet med den utlovade simundervisningen i simlyftet ska säkerställas

 • Handling - 2017 nr 230 Interpellation av Catarina Pettersson (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om att simlyftet inte tillgodoses för alla elever i Göteborg

 • Handling - Förteckning över anmälningsärenden

 • Handling - 2018 nr 12 Interpellation av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande om den nuvarande och framtida bristen på förskoleplatser i Göteborg

 • Handling - 2017 nr 14 Fråga av Maria Berntsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande om säkerheten för den judiska minoriteten i Göteborg

 • Handling - 2018 nr 15 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om bristen på förskoleplatser i Göteborg

 • Handling - Avsägelse av Johan Pettersson (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Handling - Handling 2018 nr 17 Fråga av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads relationer med Victoria Park

 • Handling - Avsägelse av Maria Rydén (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Handling - Avsägelse av Maria Rydén (M) från uppdraget som ledamot och kommunalråd i kommunstyrelsen