Nämndhandlingar

Sammanträde Kommunfullmäktige 2017-02-23

  • Datum2017-02-23
  • Tid16:00 -

Föredragningslista

Kommunfullmäktige den 23 februari 2017

Snabbprotokoll

Kommunfullmäktige den 23 februari 2017

Handlingar

Handling - Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering


Handling - Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Rebecca Amiri (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Fredrik Lindqvist (M)


Handling - Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Dennis Lindbom (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Theres Börjesson (M)


Handling - Handling 2017 nr 30 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val


Handling - Handling 2017 nr 28 Västsvenska paketet – Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet


Handling - Handling 2017 nr 31 Avtal med Trafikverket om flytt av spårfunktioner från Gullbergsvass


Handling - Handling 2017 nr 27 Lisebergs jubileumsprojekt


Handling - Handling 2017 nr 43 Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse psykiatri och missbruk samt ändrad avtalstid i ramavtal om läkarinsatser


Handling - Handling 2017 nr 26 Inrättande av Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer


Handling - Handling 2017 nr 40 Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4


Handling - Handling 2017 nr 39 Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning


Handling - Handling 2017 nr 29 Reviderade bolagsordningar för Förvaltnings AB Framtiden samt för Bygga Hem i Göteborg AB


Handling - Handling 2017 nr 41 Förslag till bolagsordning för Higab AB


Handling - Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB - Fusion mellan Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB


Handling - Handling 2017 nr 32 Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation


Handling - Handling 2017 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats


Handling - Handling 2017 nr 38 Redovisning av kommunalt partistöd 2015


Handling - Handling 2016 nr 197 Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby


Handling - Handling 2016 nr 198 Motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg


Handling - Handling 2016 nr 199 Motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg


Handling - Handling 2016 nr 215 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg


Handling - Handling 2016 nr 234 Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om att anpassa Göteborgs Stads redovisning så att den uppfyller kraven i Lagen om kommunal redovisning (1997:614)


Handling - Handling 2016 nr 226 Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg


Handling - Handling 2016 nr 227 Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden


Handling - Handling 2017 nr 33 Motion av Helene Odenjung (L) m fl om att resa en staty till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg


Handling - Handling 2017 nr 34 Motion av Maria Rydén (M) om åtgärder för dagverksamhet för yngre personer som lider av demens


Handling - Handling 2016 nr 104 Interpellation av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande angående utsmyckning vid Nedre Götaplatsen


Handling - Handling 2016 nr 175 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande om rekryteringsvillkoren för stadens chefer och anställda


Handling - Handling 2016 nr 176 Interpellation av Bo Anderssen (L) till kommunstyrelsens ordförande om regeringens nedskärningar på assistansreformen och dess konsekvenser för Göteborgs Stad


Handling - Handling 2016 nr 202 Interpellation av Björn Tidland (SD) till kommunstyrelsens ordförande om policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad


Handling - Handling 2016 nr 203 Interpellation av Björn Tidland (SD) till byggnadsnämndens ordförande om ärendehanteringen av detaljplan för uppförande av en moské i Tuve


Handling - Handling 2016 nr 196 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om lärarlönelyftets effekter i Göteborg


Handling - Handling 2016 nr 222 Interpellation av Mattias Tykesson (M) till kommunstyrelsens ordförande angående otryggheten i Göteborgs innerstad


Handling - Handling 2016 nr 219 Fråga av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande angående finansieringen av stadens hospicevård


Handling - Handling 2016 nr 220 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kretslopp och vattennämndens ordförande angående finansieringen av försöken med sex timmars arbetsdag


Handling - Handling 2016 nr 221 Interpellation av Maria Rydén (M) till kretslopp och vattennämndens ordförande angående initiativet med sex timmars arbetsdag


Handling - Handling 2016 nr 217 Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande angående familjer som tackar nej till förskoleplatser


Handling - Handling 2016 nr 218 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande om ökade kostnader på grund av bostadsbristen i Göteborg


Handling - Handling 2017 nr 13 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om att delta i försöksverksamheten med tidigare betyg


Handling - Handling 2017 nr 24 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande angående maten inom hemtjänsten


Handling - Handling 2017 nr 35 Interpellation av Björn Tidland (SD) till trafiknämndens ordförande om arbetsmiljön på trafikkontoret


Handling - Handling 2017 nr 36 Interpellation av Lars Hansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om regelverk och dess efterlevnad


Handling - Handling 2017 nr 42 Interpellation av Staffan Levinsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om huruvida den rådande trafikpolitiken är framåtsträvande


Handling - Handling 2017 nr 44 Interpellation av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om kommunalt stöd till Angreds kamelcenter