Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar från år 2015 och framåt. Vill du titta på äldre nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar 2014 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2017-12-07

Datum
2017-12-07
Tid
16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Handling - Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

 • Handling - Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Olle Noord (VägV) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Pierre Hallberg (VägV)

 • Handling - Handling 2017 nr 196 Avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning

 • Handling - Handling 2017 nr 220 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling - Handling 2017 nr 219 Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgärder

 • Handling - Handling 2017 nr 213 Antagande av detaljplan för bostäder vid Långströmsgatan, en del av BoStad2021

 • Handling - Handling 2017 nr 228 Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Mandolingatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021

 • Handling - Handling 2017 nr 225 Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen

 • Handling - Handling 2017 nr 226 Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden”

 • Handling - Handling 2017 nr 227 Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) för 2018

 • Handling - Handling 2017 nr 214 Avfallstaxa för 2018

 • Handling - Handling 2017 nr 215 Tilldelning av uppgift om ansvar enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Handling - Handling 2017 nr 216 Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

 • Handling - Handling 2017 nr 218 Nytt reglemente för Göteborgs lokalnämnd

 • Handling - Handling 2017 nr 221 Redovisning av uppdrag samt förslag till plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen

 • Handling - Handling 2017 nr 217 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

 • Handling - Handling 2017 nr 187 Motion av Staffan Levinsson (SD), Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att minska antalet stadsdelsnämnder

 • Handling - Handling 2017 nr 189 Motion av Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M) och Magnus Nylander (M) om att ta fram en strategi för marktilldelning

 • Handling - Handling 2017 nr 191 Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att införa utmaningsrätt i Göteborg

 • Handling - Handling 2017 nr 222 Motion av David Lega (KD) om att samordna ansökningar av bidrag till civilsamhällets organisationer

 • Handling - Handling 2017 nr 223 Motion av Kristina Tharing (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Kalle Bäck (KD) om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden

 • Handling - Handling 2017 nr 42 Interpellation av Staffan Levinsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om huruvida den rådande trafikpolitiken är framåtsträvande

 • Handling - Handling 2017 nr 44 Interpellation av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om kommunalt stöd till Angereds kamelcenter

 • Handling - Handling 2017 nr 46 Interpellation av Lars Hansson (SD) till ordföranden i social resursnämnd om Angereds kamelcenter

 • Handling - Handling 2017 nr 45 Interpellation av Lars Hansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om att säga upp hyresavtalet för Kvibergs marknad

 • Handling - Handling 2017 nr 48 Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om evakuering av äldre vid renovering av stadens äldreboenden

 • Handling - Handling 2017 nr 53 Interpellation av Bo Anderssen (L) till kommunstyrelsens ordförande om bristen på verksamhetslokaler

 • Handling - Handling 2017 nr 118 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande om det systematiska brandskyddsarbetet på stadens äldreboenden

 • Handling - Handling 2017 nr 119 Fråga av Kristina Bergman Alme (L) till lokalnämndens ordförande om effektivare automatlarm

 • Handling - Handling 2017 nr 167 Interpellation av Axel Darvik (L) till kommunstyrelsens ordförande om stadens arbete med miljödiplomering

 • Handling - Handling 2017 nr 168 Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om tidningen Vårt Göteborg fyller sin funktion som informationskanal

 • Handling - Handling 2017 nr 198 Interpellation av Theo Papaioannou (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om stadsbyggnadskontoret handläggningstider för bygglov och andra byggärenden

 • Handling - Handling 2017 nr 199 Interpellation av Jens Adamik (L) till SDN Lundbys ordförande om hanteringen av ansökningar från fristående skolor

 • Handling - Handling 2017 nr 210 Interpellation av David Lega (KD) till kommunstyrelsens ordförande om hemlöshet bland barn

 • Handling - Handling 2017 nr 229 Interpellation av Marie-Louise Hänel Sandström (M) till kommunstyrelsens ordförande om hur målet med den utlovade simundervisningen i simlyftet ska säkerställas

 • Handling - Handling 2017 nr 230 Interpellation av Catarina Pettersson (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om att simlyftet inte tillgodoses för alla elever i Göteborg