Gå i Göteborg

Göteborg ska vara en bra stad att gå i. En stad där fler väljer att gå har många fördelar, både för den enskilde och för samhället. En gångvänlig stad bidrar bland annat till en utveckling mot en bättre miljö, en hållbar transportförsörjning, förbättrad hälsa, ett rikare stadsliv och en mera sammanhållen stad.

En bra stad att gå i berör alla

I princip är alla fotgängare varje dag. Vi går till hållplatsen, till parkeringen, mellan ärenden, ut med hunden eller tar en promenad. Alla som rör sig i gångfart är fotgängare. Det är personer som rör sig till fots, med olika medel så som rullstol, rullator eller barnvagn, med olika fysisk kapacitet, med olika lätt att orientera sig och tolka information och inte minst både barn, äldre och alla däremellan. Utgångspunkten för en gångvänlig stad behöver därför vara att alla miljöer ska fungera för så många som möjligt.

Vi har tagit fram ett förslag till nytt strategiskt program

För att Göteborgs Stad ska arbeta strategiskt med att göra Göteborg till en bättre stad att gå i har ett förslag till fotgängarprogram tagits fram av trafikkontoret i samarbete med andra förvaltningar. Fotgängarprogrammet handlar om varför det är så viktigt att staden prioriterar fotgängare och vad som bidrar till en bättre och mer attraktiv stad att gå i. Syftet
är att presentera en målbild, beskriva nuläget och presentera principer som ska vara vägledande i planeringen och arbetet för fotgängare. Principerna ska vara ett kunskapsstöd i plan-, investerings- och driftskeden för stadens medarbetare som arbetar med mobilitet och stadsutveckling.

Här kan du ladda ner remissversionen av Göteborgs Stads fotgängarprogram.

Välkomna att lämna synpunkter – de är värdefulla

För att programmet ska bli användbart är det därför viktigt att berörda och intressenter bidrar med synpunkter och förslag. Syftet med remissen är att få inspel till hur fotgängarprogrammet kan kompletteras och förtydligas till en slutgiltig version. Efter remiss och bearbetning av inkomna synpunkter ska fotgängarprogrammet upp för beslut i trafiknämnden. Detta planeras till slutet av 2018.

När du svarar på remissen kan följande frågor kan vara till stöd för ditt svar:

  • Är programmet strukturerat så att det är lätt att ta till sig och förstå? Om inte vad är det som behöver förändras?
  • Ger mål och planeringsprinciper den ledning och stöd som behövs för att nå programmets vision om en gångvänlig stad? Om inte vad saknas?
  • En utgångspunkt i programmet är att alla som rör sig i gångfart är fotgängare där planeringen ska utgå från barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Är det tillräckligt tydligt i programmet?

Synpunkter på fotgängarprogrammet skickas senast den 30 juni 2018 till trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se.
Märk ärendet med diarienummer 0566/18.

Tack på förhand för dina synpunkter!

Har du frågor om programmet under remisstiden är du välkommen att höra av dig till trafikkontoret.

Gående i Gamlestaden. Foto: Stina Olsson

Alla bilder: Stina Olsson

Länkar:

Låt gå! Trafikkontorets satsning för att minska fordonstrafiken runt stadens skolor.

Trygg väg till skolan. Trafikkontorets arbete med att säkra barnens skolvägar

Promenader i staden. Göteborg & Co:s förslag till promenader i staden