Lagar och regler - funktionsnedsättning

Göteborgs Stad ska ge dig med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bestämmer vilket stöd som du med funktionsnedsättning kan få. Du får information om detta av din socialsekreterare och möjlighet att diskutera vilket alternativ som passar in på just din situation.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre nedanstående grupperna:

  1. Du som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Du som har större och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, som har orsakats av yttre våld eller sjukdom.
  3. Du som har andra större och bestående fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Du kan ansöka om följande stöd och hjälp:

Om du får stöd och hjälp enligt LSS ska du erbjudas att tillsammans med din socialsekreterare, göra en individuell plan. Planen ska innehålla all den hjälp du får nu och som är planerad av kommunen och andra myndigheter. Planen ska ses över minst en gång om året.

Allt stöd via LSS är kostnadsfritt. Det enda som du själv betalar för är måltider och aktiviteter i samband med korttidstillsyn och vistelse på korttidsboende. Bor du i en bostad med särskild service enligt LSS, betalar du din egen hyra. Är du förälder till barn som på heltid bor någon annanstans än hemma, betalar du en vårdavgift.

Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen (SoL) säger att det stöd du får ska hjälpa dig att leva ett självständigt liv. Du med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Om du inte har rätt till stöd enligt LSS eller har behov som LSS inte täcker, kan din ansökan istället prövas enligt SoL.

Du har rätt att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Din handläggare kan hjälpa dig med det.

Förhandsbesked om LSS-insats vid flytt till Göteborg

Om du planerar att flytta till Göteborg kan du ansöka om förhandsbesked om du har rätt till en viss insats utifrån din funktionsnedsättning. Ansökan görs på socialkontoret i Västra Göteborg. En socialskreterare utreder ditt behov och stadsdelsnämndens utskott fattar beslut om du har rätt till en viss insats.

Kontakta socialkontoret i din stadsdel

Hitta adress och kontaktuppgifter till socialkontoret i din stadsdel. Kontakta socialkontoret i din stadsdel

Relaterad information