Träd i staden

Göteborgs träd är viktiga för staden och dess invånare på många olika sätt. Träden är ett viktigt estetiskt element i stadsbilden och trädalléerna gör stadens stråk tydligare.

Nya allén är en av stadens alléer.

Träden är en del av stadsrummet

Träd kan vara ett tydligt inslag i många kulturhistoriska miljöer i Göteborg och ge staden dess karaktär. Dessutom är träden värdefulla för den biologiska mångfalden och bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. I stadens kartverk finns det cirka 53 000 träd inritade i stadsmiljön, men det finns ännu fler träd på kommunal och privat mark.

Många av träden i staden planterades för länge sedan, när gatorna och stadsbilden såg annorlunda ut än idag. För både unga och gamla träd råder idag konkurrens om utrymme, såväl under som ovan mark. Under mark konkurrerar trädens rotsystem med ledningar för vatten och avlopp samt el, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. Ovan mark konkurrerar trädens grenverk bland annat med närliggande fastigheter, stolpar för belysning och kontaktledningar för spårvagnar.

Park- och naturförvaltningen strävar i sitt arbete efter att skapa goda förutsättningar för stadens träd. Förvaltningen arbetar aktivt med att ny- och återplantera träd i parker och alléer för att säkerställa att Göteborg förblir en grön stad även framöver. Vi arbetar även med att försöka minimera framtida utrymmeskonflikter för träden, ovan och under mark, genom en aktiv planering i återplanteringsprojekt.

Trädpolicy för Göteborgs Stad

Göteborgs Stad arbetar långsiktigt för livskraftiga träd, som även i framtiden bidrar till en attraktiv stadsmiljö i Göteborg. Till hjälp i det arbetet har vi bland annat en policy - ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”. I den beskrivs vad som är viktigt för att Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd. Huvudmålet i policyn är att ”Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer". Policyn tar sin utgångspunkt i ”Göteborgs Stads miljöprogram”, ”Grönstrategi för en tät och grön stad” och det nationella dokumentet ”Fria eller Fälla” (2014).

Stadens träd - policy för park- och gatuträd i Göteborg

Aktuella projekt

Det pågår just nu många projekt med att plantera fler och nya träd runtom i staden. Park- och naturförvaltningen informerar löpande om större projekt via pressmeddelanden och aktuelltnotiser här på webbplatsen. Innan årsskiftet 2015-2016 ska cirka 500 nya träd planteras innan. Här är några av årets trädprojekt.

Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen får elva nya träd av olika sorter, bland annat gulblommande hästkastanj, sumpcypress och nyssa.

Stora Badhusgatan vid Skeppsbron

Längs Stora Badhusgatan ska det planteras en dubbelsidig allé, på varsin sida om spårvagnsspåren, mellan cykelbana och gångväg. Det blir cirka 60 pelaraspar, som är ett smalt, högt träd som passar på en sådan här plats där utrymmet mellan träd och huskroppar litet.

Pelaraspen som ska planteras på Stora Badhusgatan är rotäkta. Det innebär att det är pelarasp ända ner i roten och att det inte kommer rotskott från vanlig asp, vilket annars kan vara vanligt för pelarasp.

Träden får sammanhängande växtbäddar och planteringen sker i slutet av november. Eftersom växtbäddarna redan är förberedda blir det inga större störningar för trafiken. Förutom alléträden ska det även planteras två stora solitärträd, ett vid Skeppsbroplatsen och ett på Stora Badhusgatan.

Järntorgsgatan

Längs Järntorgsgatan, mellan Pusterviksbron och Järntorget ska det planteras en ensidig allé med pelarekar i december.

Redbergsparken

I samband med en upprustning av Redbergsparken kommer där att planteras arton nya träd av olika sorter, allt från magnolia till tulpanträd. Sju av träden blir fruktträd.

Olskrokstorget

Under hösten kommer en platan att planteras på Olskrokstorget. Det är ett ovanligt stort träd för nyplantering, drygt 50 cm i stamomfång.

Stobéegatan

På Stobéegatan ska den gamla allén med vitoxel ersättas med japansk magnolia. Från början bestod allén av 63 träd. Idag har 18 av dem tagits ner på grund av sjukdom eller slitage. I gatumiljö blir oxlar sällan äldre än 100 år, allén på Stobéegatan är drygt 90 år.

Vitoxeln tillhör rossläktet, som är känsligt för så kallad jordtrötthet. Därför är det inte rimligt att ersätta de nedtagna träden med samma sort. Jordtröttheten innebär att markburna sjukdomar på olika sätt försvagar och skadar träden.

Park- och naturförvaltningen planerar att ersätta vitoxlarna med ett träd som blommar ungefär samma tid på året, japansk magnolia. Detta för att gatan ska prydas av blommor även framöver.

Arbetet sker i etapper och påbörjas i oktober 2015.

Kvibergs nya multisportarena

Vid torget framför den nybyggda Prioritet Serneke Arena ska det planteras ett fyrtiotal träd. Här blir det bland annat svarttall med långa mörka barr, ginkgo samt korstörne. De här träden får över 2000 buskar som undervegetation.

Östra Kvillebäcken

Här fortsätter arbetet med att plantera alléer i det nya området. I år planteras cirka 20-30 träd.

Keillers park

I Keillers park kommer åtta träd av olika, lite ovanligare sorter att planteras samt sju nya bokar.

Mariaplan

I höst blir de nya träden vid Mariaplan planterade, efter att platsen fått en upprustning. Under november, december kommer där att planteras sex pelarekar och fem Tokyokörsbär, vilket är samma sort som växer vid Järntorget.

Odlingsområdet vid Nya varvet

Vid Ginstängens odlarförenings område kommer sex nya träd att planteras för att ersätta träd som tagits ner tidigare.

Mer fruktträd och fler lundar

Göteborgs Stad fortsätter även satsningen på att plantera fruktträd och anlägga fruktlundar i Göteborg. Information om stadens fruktlundar finns på goteborg.se/fruktlundar.

En ny fruktlund kommer att anläggas i Lillekärr norra, där det kommer att planteras 15-20 fruktträd. Det kommer även att anläggas en ny fruktlund vid Olofstorps järnvägspark, med nio äppelträd, tre päronträd och lite bärbuskar. Redbergsparken kommer att få sju fruktträd och Stobées trädgård kommer att kompletteras med två körsbärsträd, tre äppelträd och ett valnötsträd.

Titteridammsvägen i Angered

I början på november kommer Göteborgs Stad att plantera en dubbelsidig allé längs Titteridammsvägen. Cirka 60 fågelbärsträd ska planteras. Det är ett högt och stort körsbärsträd med små röda bär. Där planteras även tre prydnadskörsbärsträd i en rondell.

Vasagatan

Hösten 2012 gjorde park- och naturförvaltningen ett uppehåll i arbetet med Vasagatans allé. Arbetet är pausat och kommer att fortsätta efter den nya trädpolicyn är antagen av park- och naturnämnden. Fram till dess att en mer långsiktig plan för Vasagatans alléträd presenteras kommer park- och naturförvaltningen bara att göra arbeten för att förbättra säkerheten kring allén.

Under tiden ökar park- och naturförvaltningen tillsynsfrekvensen för Vasagatans alléträd, så att besiktningar och underhållsbeskärningar kommer att ske vartannat år. Sedan hösten 2012 har park- och naturförvaltningen gjort en besiktning av träden och inventeringar av naturvärdena i Vasagatans allé. Under våren 2016 kommer det att göras en ombesiktning av några av de träd som besiktigades 2013.

Här är den förstudie som park- och naturförvaltningen tog fram inför trädprojektet på Vasagatan samt de inventeringar och besiktningar som är gjorda kring alléträden, från 2010 och framåt. Här finns även den bedömning och efterkontroll som park- och naturförvaltningen har gjort av de riskträd som de tog ner längs Vasagatan i början av april 2014.