Träd i staden

Göteborgs träd är viktiga för staden och dess invånare på många olika sätt. Träden är ett viktigt estetiskt element i stadsbilden och trädalléerna gör stadens stråk tydligare.

Nya allén är en av stadens alléer.

Träden är en del av stadsrummet

Träd kan vara ett tydligt inslag i många kulturhistoriska miljöer i Göteborg och ge staden dess karaktär. Dessutom är träden värdefulla för den biologiska mångfalden och bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. I stadens kartverk finns det cirka 53 000 träd inritade i stadsmiljön, men det finns ännu fler träd på kommunal och privat mark.

Många av träden i staden planterades för länge sedan, när gatorna och stadsbilden såg annorlunda ut än idag. För både unga och gamla träd råder idag konkurrens om utrymme, såväl under som ovan mark. Under mark konkurrerar trädens rotsystem med ledningar för vatten och avlopp samt el, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. Ovan mark konkurrerar trädens grenverk bland annat med närliggande fastigheter, stolpar för belysning och kontaktledningar för spårvagnar.

Park- och naturförvaltningen strävar i sitt arbete efter att skapa goda förutsättningar för stadens träd. Förvaltningen arbetar aktivt med att ny- och återplantera träd i parker och alléer för att säkerställa att Göteborg förblir en grön stad även framöver. Vi arbetar även med att försöka minimera framtida utrymmeskonflikter för träden, ovan och under mark, genom en aktiv planering i återplanteringsprojekt.

Trädpolicy för Göteborgs Stad

Göteborgs Stad arbetar långsiktigt för livskraftiga träd, som även i framtiden bidrar till en attraktiv stadsmiljö i Göteborg. Till hjälp i det arbetet har vi bland annat en policy - ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”. I den beskrivs vad som är viktigt för att Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd. Huvudmålet i policyn är att ”Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer". Policyn tar sin utgångspunkt i ”Göteborgs Stads miljöprogram”, ”Grönstrategi för en tät och grön stad” och det nationella dokumentet ”Fria eller Fälla” (2014).

Stadens träd - policy för park- och gatuträd i Göteborg

Aktuella projekt

Det pågår just nu många projekt med att plantera fler och nya träd runtom i staden. Park- och naturförvaltningen informerar löpande om större projekt via pressmeddelanden och aktuelltnotiser här på webbplatsen.

Ernst Wigforss allé

Under vecka 38 börjar park- och naturförvaltningen arbetet med att återskapa Ernst Wigforss Allé i Vasastan. Många av träden är gamla och flera har dött genom åren. Under hösten ska befintliga träd beskäras, ett antal riskträd måste tas ner och nya träd ska planteras. Arbetet beräknas vara klart i december 2016.

Upprustning av parken i Gathenhielmska Kulturreservatet

Higab och park- och naturförvaltningen ska rusta upp parken i Gathenhielmska Kulturreservatet och återskapa delar av den historiska parkmiljön från slutet på 1800-talet. Planen är att arbetet ska börja under hösten 2016. En del av upprustningen handlar om att ta ner ett antal träd och buskar som spridit sig.

Vasagatan

Fram till dess att en mer långsiktig plan för Vasagatans alléträd presenteras kommer park- och naturförvaltningen bara att göra arbeten för att förbättra säkerheten kring allén.

Under tiden ökar park- och naturförvaltningen tillsynsfrekvensen för Vasagatans alléträd, så att besiktningar och underhållsbeskärningar kommer att ske vartannat år. Sedan hösten 2012 har park- och naturförvaltningen gjort en besiktning av träden och inventeringar av naturvärdena i Vasagatans allé. Under 2016 kommer det att göras en ombesiktning av några av de träd som besiktigades 2013.

Här är den förstudie som park- och naturförvaltningen tog fram inför trädprojektet på Vasagatan samt de inventeringar och besiktningar som är gjorda kring alléträden, från 2010 och framåt. Här finns även den bedömning och efterkontroll som park- och naturförvaltningen har gjort av de riskträd som de tog ner längs Vasagatan i början av april 2014.