Studerandeinflytande

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Påverka din utbildning

Du har olika möjligheter att påverka din utbildning. När du börjar dina studier ska skolan förklara för dig vad du har för rättigheter och skyldigheter under din studietid. Skolan ska använda sig av demokratiska arbetssätt och du ska få kunskap om demokrati och vad ett demokratiskt arbetssätt betyder. Undervisningen ska också ta tillvara de kunskaper som du har med dig.

Du planerar dina studier tillsammans med läraren

I början av dina studier har du ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att påbörja din individuella fördjupade studieplan. Det innebär att du tillsammans med läraren diskuterar hur du ska studera för att nå dina mål.

Du ska få information om vad kunskapskrav är, vilka kunskapskrav som gäller för din kurs och bestämma vilket mål/betyg du vill uppnå.

Du ska få möjlighet att diskutera vilken kurslitteratur som ska ingå i undervisningen. Du ska också få möjlighet att diskutera hur och när dina kunskaper bedöms.

När du studerar

Det är viktigt att du talar med din lärare om vad du behöver för att lyckas med dina studier. Din lärare kommer att tala med dig under kursens gång om dina studieresultat och tillsammans fortsätter ni den individuella fördjupade studieplanen.

I slutet av varje kurs ska du ha ett betygssamtal där du får veta vilket betyg du fått och varför. Du ska också få ge dina synpunkter på kursen i en utvärdering.

Delta i skolans elevrådsarbete

Varje skola har elevråd. Du kan påverka skolans arbete och utveckling genom elevrådet.

Du kan påverka arbetsmiljön

Eleverna utser elevskyddsombud. Du kan påverka skolans arbetsmiljö genom elevskyddsombuden.

Om du är missnöjd med din utbildning

Enligt Skollagen 4 kap 8§ ska kommuner ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Du som elev inom vuxenutbildningen har rätt att lämna klagomål om det är något med din utbildning som du inte är nöjd med.

I första hand ska du vända dig till din lärare. Om du vill gå vidare med klagomålet vänder du dig till skolledaren på skolan som du studerar på. Skolledaren har ansvar för att se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder.

Om du inte vill prata med skolledaren eller inte tycker att skolledaren kan lösa problemet ska du vända dig till den rektor på Arbetsmarknad och vuxenutbildning som har ansvar för din skola. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Detta händer med ditt klagomål

Ditt klagomål lämnas till den person på förvaltningen som kan utreda klagomålet. Vi tar kontakt med dig innan vi arbetar vidare med ärendet.

Du får återkoppling på ditt klagomål. Du kan inte få återkoppling om du inte har lämnat dina kontaktuppgifter.