Stöd för att nå kunskapskraven

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn på din skola som bedömer om du kan få särskilt stöd.

Du har rätt att nå kunskapskraven i skolan

Om du inte klarar av kunskapskraven i skolan som står i läroplanen har du enligt skollagen rätt att få särskilt stöd.

Skolan beslutar om åtgärdsprogram

Det är rektorns ansvar att utreda om du har behov av särskilt stöd. Om du har det, ska rektorn se till att skolan utformar ett åtgärdsprogram för dig.

Du och din vårdnadshavare har möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur skolan ska tillgodose det, och hur skolan tänker följa upp och utvärdera insatserna.