Lagar och regler

Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden.

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Verksamheten i grundskolan styrs av Läroplanen som heter Lgr 11 och den hittar du hos Skolverket.

Rökfritt i förskolor och skolor

Enligt tobakslagen får rökning inte förekomma inom förskolans eller skolans lokaler och inte heller på skolgårdar.

Tobakslagen