Plats i grundsärskola

En del barn har rätt att gå i grundsärskolan. Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för barn som inte kan nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste kommunen där han eller hon bor göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp.

Om ditt barn har svårigheter i skolan och ni tror att barnet har rätt att gå i grundsärskolan då kan skolan undersöka det vidare. Det börjar med att skolan där ditt barn går berättar med om vad utredningen innebär och vad det innebär att gå i grundsärskolan. Om ni som vårdnadshavare därefter samtycker till det så startar utredningen. När utredningen är klar går den vidare till en grupp med experter på särskolefrågor, ett så kallat mottagningsteam.

Skolan gör en utredning och tar reda på ditt barns förutsättningar

Efter att du har gjort en ansökan om plats i grundsärskolan görs en utredning. Skolan eller förskolan där ditt barn går hjälper dig med de handlingar som behövs. Utredningen ser olika ut beroende på vad skolan redan vet om ditt barn.
Utredningen innehåller förutom helhetsbedömning fyra delar:

  • Pedagogisk bedömning, för att få svar på frågan om ditt barns förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan
  • Psykologisk bedömning, som syftar till att beskriva ditt barns kognitiva förmåga

  • Medicinsk bedömning, som syftar till att ge en bild av ditt barns hälsa och så långt som möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad dessa kan innebära den fortsatta utvecklingen

  • Social bedömning, som syftar till att komplettera de andra bedömningarna med uppgifter om ditt barns situation utanför skolan.

Efter utredningen tas beslut

Utredningen ger underlag till beslut om ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan. Beslutet fattas av ansvarig chef i den stadsdelen där du bor. Mottagningsteamet granskar utredningarna och ger ansvarig chef råd inför beslutet. Om barnet erbjuds att bli mottagen i särskolan kan du tacka nej och istället låta ditt barn gå i grundskolan. Om ditt barn inte erbjuds grundsärskola kan du överklaga beslutet.