Om grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada.

Undervisningen i grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. I en del fall går eleverna tillsammans med grundskolans elever i samma klass och i andra fall kan eleverna i särskolan bilda en egen klass. Särskoleklasserna är mindre och har tillgång till fler vuxna per elev än grundskolans klasser. Vanligast är att grundsärskolans elever går tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform med egen läroplan. Innehållet i grundsärskolans undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. Läroplanen är i huvudsak den samma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapsmålen. Grundsärskolans läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som heter träningsskola. Träningsskolan är till för elever som inte kan ta till sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolan.