Om elevhälsa och stöd

I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som samarbetar för att ge elever stöd i skolan.

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsan

 • Ska vara förebyggande och hälsofrämjande.
 • Ska ge eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagogiska insatser.
 • Ska erbjuda varje elev hälsobesök med hälsokontroller. I grundskolan ska minst tre sådana besök erbjudas.
 • Ska bidra till att skapa skolmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
 • Kraven gäller förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Vilka yrkesgrupper ingår i elevhälsan?

I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. Det är rektorn på skolan som ansvarar för elevhälsan och som leder samt samordnar insatserna. Elevhälsan arbetar direkt med eleven och tillsammans med lärarna i skolan.

Psykologens arbete i skolan

Utifrån sin kunskap inom psykologins olika områden bidrar psykologen i skolan med att främja elevernas utveckling och förebygga psykisk ohälsa. Psykologer har specifik kunskap om hur individer utvecklas genom livet och om samspelet människor emellan. Psykologerna är legitimerade av Socialstyrelsen och arbetar utifrån en grundläggande yrkesetisk princip om sekretess och respekt för individens integritet.

Psykologutredning i skolan

Skolans psykolog kan göra utredningar av elever med skolrelaterade svårigheter, som till exempel:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Inlärningssvårigheter
 • Brister i uppmärksamhet och koncentration
 • Svårigheter i det sociala samspelet

Inför en eventuell utredning ska vårdnadshavarna godkänna att barnet utreds. Skolans psykolog kan tillsammans med föräldrar och lärare hjälpa till att ringa in vad som behöver utredas.

En utredning i skolan kan omfatta psykologiska, medicinska, pedagogiska, språkliga, sociala och motoriska aspekter. Psykologen ansvarar för den psykologiska bedömningen och att belysa elevens situation i sin helhet. Psykologen kan även delta i uppföljningsarbetet efter en utredning och hjälpa pedagogerna att göra ett program med åtgärder.

Vid behov kan en psykolog ställa diagnosen utvecklingsstörning, som i så fall ger eleven rätt att gå i särskolan.

  Filer och dokument