Allergi

Om du misstänker att det är något på förskolan eller i skolan som gör att ditt barn får allergiska besvär, ska du i första hand tala med förskolechefen eller rektorn.

Matallergi

Behov av specialkost

Om ditt barn har en födoämnesöverkänslighet och behöver få särskild mat (specialkost) är det viktigt att du berättar detta för personalen när barnet börjar i förskolan och skolan. Oftast behövs intyg från behandlingsansvarig läkare.

På Västra Götalandsregionens vårdportal finns mer information om matallergi hos barn.

Förbud mot nötter, jordnötter och mandel i förskolor och skolor

Nötter och jordnöt kan utlösa svåra och till och med livshotande reaktioner hos dem som har dessa allergier.

Sedan 1996 finns ett förbud mot nötter och jordnötter i förskole- och skolmat i Göteborg. Hösten 2007 utökades förbudet till att även gälla mandel, på grund av risken att förväxla nötter och mandel i mald och hackad form.

Förbudet gäller i alla lokaler på förskolor och skolor, hela dygnet och alla veckans dagar.

Ventilation och städning

Ur allergisynpunkt är det viktigt med en bra städning, inte minst på förskolor och skolor. Fukt- och mögelproblem ska inte förekomma på förskolan och i skolan. Ventilationen är viktig och ska fungera så bra som möjligt och man bör ha rutiner för att vädra lokalerna i förskola och skola. Det är också viktigt att barnen vistas mycket utomhus.

Rökfritt i förskolor och skolor

Enligt tobakslagen får sedan år 1994 rökning inte förekomma inom förskolans eller skolans lokaler och inte heller på skolgårdar.

Miljödiplomering

Lokalförvaltningen och miljöförvaltningen arbetar med att miljödiplomera fastigheter som innehåller förskolor och skolor. För att diplomera en fastighet krävs bland annat en teknisk kartläggning av lokalerna där man undersöker ventilation, fuktproblem, asbest, radon med mera. På sidan Miljödiplomerade verksamheter (se under Pedagogisk verksamhet) kan du se vilka förskolor och skolor i Göteborg som är miljödiplomerade.

Vem ansvarar?

  • Förskolechefer och rektorer i förskola och skola ansvarar för att ta hänsyn till allergiaspekterna i förskolans och skolans arbete, till exempel när det gäller städrutiner och rökförbudet.
  • Lokalförvaltningen (LF) ska se till att kraven på en hälsosam och allergisäker inomhusmiljö uppfylls i kommunala förskolor och skolor.
  • Stadsdelsförvaltningarna (förskolor, grundskolor) och utbildningsförvaltningen (gymnasieskolor) ansvarar för att erbjuda en hälsosam miljö även för dem som är känsligare än normalt.
  • Skolhälsovården har ett ansvar för att bevaka elevernas arbetsmiljö och att arbeta förebyggande med bland annat information.
  • Måltidspersonalen ansvarar för en säker mathantering.
  • Miljöförvaltningens roll är att arbeta med tillsyn i förskolor och skolor, för att kontrollera att reglerna i miljöbalken, livsmedelslagen och tobakslagen följs.