Villkor för fristående barnomsorg

Vill du driva en fristående förskola, friliggande fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla kraven i skollagen samt följa gällande läroplaner. Du behöver också följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Kommunen ska regelbundet granska din verksamhet.

Ett så kallat friliggande fritidshem innebär att det inte är anslutet till en fristående grundskola.

Villkor för att få godkännande och rätt till bidrag

Kommunen är skyldig att godkänna de verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Om verksamheten blir godkänd och är öppen för alla barn, får din verksamhet bidrag av kommunen. Skollagen

I ansökan ska du lämna uppgifter om bland annat detta:

 • mål och inriktning,
 • lokalisering och hur lokalerna är disponerade,
 • planerad organisation,
 • platsantal och åldersgrupper,
 • personal och kompetensnivå,
 • övriga handlingar som ska bifogas som underlag för stadsdelsnämndens beslut.

I pdf:en nedan hittar du bland annat de regler som gäller för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen.

Regler för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Så gör du för att starta fristående barnomsorg

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former. Andra former kan vara olika flerfamiljssystem.
Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Det finns många olika varianter av hur pedagogisk omsorg bedrivs.

Några exempel som finns är:

 • En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.
 • En person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten.
 • En person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.
 • Flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem.

Vänd dig till enheten för fristående verksamheter om du har frågor om pedagogisk omsorg.

Ansökningsprocessen

Stadsdelsnämnden i den stadsdel där du vill etablera en verksamhet ska godkänna verksamheten. Därför påverkar tiderna för nämndens sammanträden hur lång tid det kan ta innan du får ditt godkännande. Kontakta enheten för fristående verksamheter om du har frågor.

Du kan ansöka, anmäla och registrera på samma gång.

Så här ser du till att verksamheten bedrivs enligt lagar och regler

Regler enligt skollagen

Vem som helst kan ansöka om att starta barnomsorg, men för att få starta krävs att du följer de förutsättningar som finns i lagar, föreskrifter och regler.
Skollagen
Läroplaner

I pdf:en nedan hittar du bland annat de regler som gäller för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen.

Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillsyn enligt skollagen

Kommunen ska se till att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i skollag och läroplaner. Enheten för fristående verksamheter sköter den tillsynen.

Regler enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

För att driva en förskola, fritidshem eller skola måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Regler för barnomsorgstaxa

Avgiften får inte överstiga maxtaxan. Det går däremot bra att ta ut ett lägre belopp.

Avgifter för barnomsorg i Göteborg

Vill du ha råd och stöd?

Du kan kontakta Enheten för fristående verksamheter om du behöver råd och stöd när du vill starta en verksamhet.

Ersättningsbelopp för fristående verksamhet

Ersättning per barn i fristående förskola

Fristående förskola

Barn 1-3 år

Barn 4-5 år*

Angered 162 748

108 499

Östra Göteborg 153 755

102 504

Örgryte-Härlanda 137 206 91 471
Centrum 136 283 90 855
Majorna-Linné 147 939 98 626
Askim-Frölunda-Högsbo 138 817 92 544
Västra Göteborg 147 256 98 171
Västra Hisingen 142 513 95 008
Lundby 149 047 99 365
Norra Hisingen 137 739 91 826

*Ett barn räknas som yngre fram till juli det år som barnet fyller fyra år.
Ersättningen gäller per barn under kalenderåret 2017.

Ersättning per barn i fristående pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg

Barn 1-3 år

Barn 4-5 år

Barn 6-9 år (Förskoleklass till skolår 3)

Angered 137 792 91 861 31 797
Östra Göteborg 128 974 85 983 32 885
Örgryte-Härlanda 112 747 75 164 24 217
Centrum 111 841 74 561 24 065
Majorna-Linné 123 270 82 180 22 268
Askim-Frölunda-Högsbo 114 325 76 217 21 844
Västra Göteborg 122 601 81 734 23 404
Västra Hisingen 117 950 78 633 25 100
Lundby 124 357 82 905 23 523
Norra Hisingen 113 269 75 513 24 211

Ersättningen gäller per barn under kalenderåret 2017.

  Filer och dokument