Tillstånd och regler

Här får du information om vilka regler som gäller för din verksamhet. Du ansöker också om olika tillstånd du behöver för ditt företag.

Det finns 20 food trucks  som har fått tillstånd att sälja mat på speciellt utvalda ställen i Göteborg.

Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln, till exempel i din butik. Här kan du läsa mer om hur du anmäler det och vilka regler som gäller för försäljningen.

Vill du sälja varor på offentlig plats?

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Det kan vara trottoarer, torg och parker. Här får du veta mer om vad som krävs för att få använda stadens mark.

Från och med februari 2013 behöver du inte längre ha tillstånd från miljöförvaltningen för att ha djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser i Göteborg. För områden utanför detaljplanlagt område finns det inget tillståndskrav enligt miljöbalken.

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten. Här får du information om hur du ska lagra och sprida gödsel så att du undviker problem med övergödning i ytvatten och höga nitrathalter i grundvatten.