Verktyg för stadsplanering

I samband med arbetet med den gällande översiktsplanen, tog vi på stadsbyggnadskontoret tillsammans med de då 20 stadsdelarna fram ett underlag för den översiktliga planeringen: stadsdelsvisa beskrivningar.

Göteborgsregionens och Göteborg Stads mål om uthållig tillväxt ställer stora krav på den fysiska planeringen. Vi arbetar med verksamhetslokalisering, det vill säga, planerar för att verksamheter ska hitta bästa plats för sin verksamhetsutövning.

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning (t.ex. vindkraft). Områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.