Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Spårväg Skeppsbron

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Nu finns ett färdigt förslag för den första delen i utvecklingen av Skeppsbron.

Detaljplanen ingår i ett större stadsutvecklingsprojekt för hela Skeppsbroområdet, samråd för detaljplan för projektet som helhet genomfördes hösten 2009. Planen har därefter delats upp i två delar, varav den detaljplan som omfattar Stora Badhusgatan, Stenpiren, Skeppsbroplatsen och knutpunkten nu är föremål för utställning.

Syftet är för aktuell detaljplan att skapa en attraktiv och väl fungerande gata för gående, cyklister, kollektivtrafik och fordonstrafik genom området, samt en attraktiv och väl fungerande knutpunkt och terminalbyggnad.

Vad händer just nu?

Nu startar första delen kring arbetet med att förena staden med vattnet kring området Skeppsbron. Det första steget är byggandet av nya spårvagnsspår från Kämpebron, längs kanalen, fram till Stenpiren. Det innebär vägarbete på delar av Västra Hamngatan, Lilla Torget, Södra Hamngatan och Stora Badhusgatan.
Planen är laga kraftvunnen (2012-06-20). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5130.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0739/10
  • Diarienummer FKFN 0248/09
  • Planens formella namn Detaljplan för Spårväg Skeppsbron

Handläggare