Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Spårväg Skeppsbron

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Nu finns ett färdigt förslag för den första delen i utvecklingen av Skeppsbron.

Detaljplanen ingår i ett större stadsutvecklingsprojekt för hela Skeppsbroområdet, samråd för detaljplan för projektet som helhet genomfördes hösten 2009. Planen har därefter delats upp i två delar, varav den detaljplan som omfattar Stora Badhusgatan, Stenpiren, Skeppsbroplatsen och knutpunkten nu är föremål för utställning.

Syftet är för aktuell detaljplan att skapa en attraktiv och väl fungerande gata för gående, cyklister, kollektivtrafik och fordonstrafik genom området, samt en attraktiv och väl fungerande knutpunkt och terminalbyggnad.

Vad händer just nu?

Nu startar första delen kring arbetet med att förena staden med vattnet kring området Skeppsbron. Det första steget är byggandet av nya spårvagnsspår från Kämpebron, längs kanalen, fram till Stenpiren. Det innebär vägarbete på delar av Västra Hamngatan, Lilla Torget, Södra Hamngatan och Stora Badhusgatan.
Planen är laga kraftvunnen (2012-06-20). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5130.

Karta

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.
 3. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 4. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.
 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0739/10
Diarienummer FK
FN 0248/09
Planens formella namn
Detaljplan för Spårväg Skeppsbron

Handläggare