Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder och förskola vid Merkuriusgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt en förskola vid Merkuriusgatan och Tellusgatan i Bergsjön. Detaljplanen omfattar flerbostadshus (hyresrätter) på Familjebostäders fastighet (Bergsjön 767:279) där tidigare parkeringsgarage låg. Övrig mark inom planområdet är kommunal och området har markanvisats. Egnahemsbolaget planerar för äganderätter/bostadsrätter och HP boendeutveckling planerar för bostadsrätter i flerbostadshus i samarbete med UBAB (Ulricehamns betong AB).

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 29 augusti 2017. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Karta

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.
 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter0 stycken
 • Planerade bostadsrätter0 stycken
 • Planerade villor/radhus0 stycken
 • ÖvrigtHär planeras för 307 hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

 • Diarienummer SBKBN0516/14
 • Diarienummer FKFN5221/15
 • Planens formella namnDetaljplan för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön.

Aktuell tidplan

  • Byggstart2017-12-31
  • Projektavslut2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

 • Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

 • Familjebostäder och Göteborgs Stad