Plan- och byggprojekt

Lundby - Bostäder och verksamheter i Frihamnen etapp 1

SDN Lundby. Stadsdel Tingstadsvassen.

Första detaljplanen medger cirka 3 000 bostäder och cirka 2 000 arbetsplatser. Av detta planeras 1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser stå klart 2021. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att låta stadskärnan växa över älven med en tät, grön blandstad för att knyta samman stadens norra och södra delar. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

På alvstaden.se kan du läsa mer om Frihamnen
Arbetet med gestaltningen av Jubileumsparken
Vill du se och kommentera förslaget i Cityplanner?
Lägg in dina egna förslag i 3D-verktyget min stad
Filmklipp: Nu växer Göteborgs innerstad över Göta älv

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Vattenverksamhet - samråd

 4. Plan utökat förfarande - samråd II

 5. Plan utökat förfarande - samråd III

 6. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 7. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 8. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0612/14
Diarienummer FK
FN6325/14
Planens formella namn
Detaljplan för Blandstadsbebyggelse i Frihamnen, etapp 1, inom stadsdelen Lundbyvassen i Göteborg

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB