Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan

SDN Lundby. Stadsdel Lindholmen.

Planen innebär möjlighet till en blandad stadsbebyggelse med ca 450 lägenheter i flerfamiljshus och stadsvillor, förskola med plats för 4-6 avdelningar, ca 3.000 kvm för centrumändamål, en friliggande restaurangbyggnad med samlingslokal och 8.000 kvm för kontor. Ambitionen är att skapa tydliga kvarter och gaturum där Lindholmen och Götaverksområdet blir ett rikt och sammanhängande stadsområde. Den västra delen utgörs av fyra kvarter, ett torg med restaurang utefter Lindholmsbassängen, ett nord-sydligt smalt parkstråk samt en större kontors- och centrumbyggnad utmed Lindholmspiren. I den östra delen skapas ett kvarter och en park. Planen ger möjlighet till ett sextonvåningshus i kvarterets nordöstra hörn vilket kommer vara väl synligt från älven och från Södra Älvstranden och Göteborgs centrum.

Bild 1 Volymstudie för den tänkta bebyggelsen
Bild 2 Perspektiv som visar möjlig utformning av kajen och bebyggelsen

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-12-15). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5210.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

  • Planerade hyresrätter0 stycken
  • Planerade bostadsrätter0 stycken
  • Planerade villor/radhus0 stycken
  • ÖvrigtCa 450 lägenheter, 3.000 kvm centrumverksamhet och 8.000 kvm för kontor. stycken

Diarienummer

  • Diarienummer TKBN0321/10
  • Diarienummer FKFN1955/11
  • Planens formella namnBlandad stadsbebyggelse vid Götaverksgatan

Handläggare