Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan Katrinedalsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Planläggning för bostäder, ca 190 lägenheter, samt möjlighet till verksamheter i bottenplan utefter Ebbe Lieberathsgatan i kommungränsen till Mölndals stad. I enlighet med översiktsplanens intention om stadsutveckling av området är byggherren JM AB och Kjellgren Kaminsky Arkitekter med i planprocessen.

Denna plan ingår Bostad2021. Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 21 mars 2017. Den är nu överklagad till Mark- och miljööverdomstolen .

Karta

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.
 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.
 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter0 stycken
 • Planerade bostadsrätter197 stycken
 • Planerade villor/radhus0 stycken
 • Övrigt stycken

Diarienummer

 • Diarienummer SBKBN1052/15
 • Diarienummer FKFN5223/15
 • Planens formella namnDetaljplan för Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan/Katrinedalsgatan inom stadsdelen Krokslätt, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart2018-12-31
  • Projektavslut2020-12-31

Handläggare

Byggherrar

 • Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

 • JM AB har tecknat optionsavtal med fastighetsägare inom området