Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder i Fixfabriksområdet (Bostad2021)

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Sandarna.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och utbildningsfunktioner vid Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna. Detaljplanen innebär ca 1000 nya lägenheter i en blandad stadsbebyggelse samt bättre kopplingar mellan Kungsladugård och Klippan. Detaljplanen är den första i genomförandet av programmet för Fixfabriksområdet med mera.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 24 april 2018.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 7 juni 2018.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsledningskontoret 404 82 Göteborg. E-post: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelades på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Modell över planområdet i Cityplanner >>
Modellen togs fram till samrådet och mindre justeringar har gjorts i planen sedan dess utan att den uppdaterats.
* Panorera genom att högerklicka och flytta musen.
* Zooma in eller ut genom att scrolla med musen.
* Rotera genom att hålla in ctrl och Alt och röra musen.
* Ställ dig på en plats för att titta därifrån genom att dubbelklicka på den platsen (kan vara på marken, i ett fönster etc)

Karta

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1578/15
Diarienummer FK
FN6684/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är en del av Jubileumssatsningen

Handläggare

Markägare

Göteborgs stad, och privat

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området