Plan- och byggprojekt

Masthugget - Järnvågsgatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Masthugget.

Syftet med detaljplanen är att bidra till stadens rumsliga och sociala integration. Det blir en ny stadsdel med hög täthet vars karaktär och identitet bygger på tre stråk; stråket längs älven, stråket som förlänger Linnégatan ner till vattnet och stråket som förlänger Nya Alléns grönstråk vidare västerut. Högre byggnader är placerade i de inre östra delarna och sedan trappar bebyggelsen ner ut mot kajen och västerut längs Första Långgatan. Förslaget innebär cirka 1200 lägenheter samt tillkommande handel, kontor och verksamheter.

Tyck till!

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas senast 2017-08-24.

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20

Lämna dina synpunkter

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Det är viktigt att du då även skriver ditt namn, adress och namnet på den plan du vill överklaga.

Bilagor

Du kan bifoga upp till 3 bilagor. Den totala storleken får inte vara mer än 99 mb.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0402/13
  • Diarienummer FKFN4517/13
  • Planens formella namnDetaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget

Aktuell tidplan

    • ByggstartPlanerad utbyggnadstid 2017-2026

Handläggare

Markägare

  • Göteborgs Kommun och privata markägare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området