Plan- och byggprojekt

Masthugget - Järnvågsgatan

SDN Majorna-Linné . Stadsdel Masthugget

Syftet med detaljplanen är att bidra till stadens rumsliga och sociala integration. Det blir en ny stadsdel med täthet vars karaktär och identitet bygger på tre stråk; stråket längs vattnet, stråket som förlänger Linnégatan ner till älven och stråket som förlänger Nya Alléns grönstråk västerut. Högre byggnader är placerade i de inre delarna och sedan trappar bebyggelsen ner ut mot kanterna. Förslaget innebär ca 1000 lägenheter samt tillkommande handel, kontor och verksamheter.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har varit ute på samråd under juni-augusti. Samrådet avslutades 1 september 2015 och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter kommer detaljplanen att justeras vad gäller relevanta synpunkter och planeras gå ut på granskning under hösten 2016.
Målet är en antagen detaljplan under 2017.
Möjlig utbyggnadstid under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft inom kort efter antagandet är 2017-2026.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0402/13
  • Diarienummer FKFN4517/13
  • Planens formella namnDetaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget

Aktuell tidplan

    • ByggstartPlanerad utbyggnadstid 2017-2026

Handläggare

Markägare

  • Göteborgs Kommun och privata markägare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området