Plan- och byggprojekt

Stadslinbana - Station Wieselgrensplatsen

SDN Lundby. Stadsdel Brämaregården.

Detaljplanen medger en linbana med en station och två torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå. Utformningen av stationsområdet ska bidra till en effektiv trygg och trevlig hållplats som gynnar stadslivet och stärker området runt omkring. Inom planområdena för tornen E och F ska förutom torn även erforderlig trafikstruktur ingå.

Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbe-stämmelserna som medger att linan kan passera området

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planerna i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Öppet Hus
Välkommen på öppet hus på följande platser:
17 april kl 17-20 SDF Lundby Vågmästaregatan 1A
24 april kl 17-20 Visual arena Lindholmspiren 3-5
8 maj kl 17-20 Stadsbyggnadskontoret, Köpmansg 20

Synpunkter kan lämnas senast 2018-05-22

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
- Älvrummet Lindholmspiren 3-5
- Stadsdelsförvaltningen Lundby Vågmästaregatan 1A

Lämna synpunkter

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.
 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.
 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.
 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.
 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0742/16
Diarienummer FK
FN8345/16
Planens formella namn
Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (station och torn) med diarienummer BN0742/16
samt även
Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (linan) med diarienummer BN0728/17

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området