Ansök om planbesked

Första steget mot att det upprättas en detaljplan är att ansöka om ett planbesked. Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. På ansökan får du svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete.

Vad innebär ett planbesked?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser inleda detaljplanarbete. Processen med att ta fram en detaljplan kan komma att medföra förändringar för projektet. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen. Här hittar du mer information om hur du ansöker och hur ansökans gång ser ut.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

  Information

  För ansökan tas alltid en avgift ut. Bestämmelser om planbesked finns i Plan- och bygglagen (PBL).

  Till din ansökan behöver du bifoga följande uppgifter och handlingar:

  • Fastighetsbeteckning och fastighetsadress.
  • Ritningar eller kartor som visar vad du vill göra.
  • Är avsikten att bygga nytt behövs en beskrivning av byggnationens karaktär och ungefärliga omfattning (höjd, antal lägenheter med mera). Det kan ske genom att bifoga en planskiss och gärna volymskiss med bilder.
  • Beroende på vad det är för typ av markanvändning som ansökan avser kan andra uppgifter komma att krävas för bedömningen. Om ansökan till exempel avser förskolor eller skolor behövs särskild redovisning av friytor i relation till antalet barn och ålder samt hur dessa friytor är planerade för verksamheten.

  Om vi behöver ytterligare material för att kunna tolka och bedöma ansökan hör vi av oss till dig.

  Om du inte äger fastigheten behöver du innan ansökan först ordna:

  • Ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren om att söka planbesked. Om fastigheten ägs av flera personer krävs medgivande från samtliga. Detta ska bifogas ansökan och kontaktuppgifter till samtliga fastighetsägare måste anges.

  Vi välkomnar handlingar digitalt då detta förenklar handläggningen. Om du inte bifogar handlingarna digitalt kan du skicka dem per post eller lämna dem på plats till: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, entréplan, Box 2554, 403 17 Göteborg. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

  Kostnad

  Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked. Vidare tillkommer sedan avgifter för själva detaljplanen vid ett positivt besked.

  Ansök på webben