Kommunens planarbete

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Genom detaljplaner och program skapas förutsättningar för stadsutvecklingen i Göteborg. Varje år beslutar byggnadsnämnden om en produktionsplan. Den anger vilken ambition som ska gälla i frågan om vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år.

Du ansöker om planbesked när du vill utföra en åtgärd, till exempel när du ska bygga ut eller bygga nytt, och som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga. I planbeskedet får du veta om kommunen avser att ta fram en detaljplan eller inte. Översiktsplanen, lokala förutsättningar och målsättningen att öka bostadsbyggandet är några faktorer som vägs in i beslutet om vilka ansökningar som leder vidare till en detaljplan.

Min stad

Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen.

En detaljplans olika steg säkerställer om ett förslag är genomförbart och uppfyller alla kriterier. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL). Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som justerar storlek och hur en bebyggelse ska utformas inom ett visst område.

Under Kommun och politik hittar du information om hur du kan vara med och påverka.

Det finns cirka 13 naturreservat i Göteborg och det föreslås nästan lika många till. Naturreservat är ett sätt att bevara naturområden för djur och växter och människors rekreation.