Kommunens planarbete

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Genom detaljplaner och program skapas förutsättningar för stadsutvecklingen i Göteborg. Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan (benämndes produktionsplan tidigare). Startplanen anger vilken ambition som ska gälla i frågan om vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år.

Du som planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs kan ansöka om planbesked för att få svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra, befintlig detaljplan värderas samtidigt som den nya användningen ska ligga i linje med Göteborgs Stads strategier, Översiktsplanen samt målsättningar från fullmäktige och byggnadsnämnden. Bland annat prioriterar staden utpekade utbyggnadsområden (se vidare Strategi för Utbyggnadsplanering) och planer med ett innehåll om många bostäder.

En detaljplans olika steg säkerställer om ett förslag är genomförbart och uppfyller alla kriterier. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL). Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som justerar storlek och hur en bebyggelse ska utformas inom ett visst område.

Det finns cirka 13 naturreservat i Göteborg och det föreslås nästan lika många till. Naturreservat är ett sätt att bevara naturområden för djur och växter och människors rekreation.

Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen.

Under Kommun och politik hittar du information om hur du kan vara med och påverka.