Ansökan om fristående sakkunnig

Sakkunnig för utstakning och lägeskontroll ska inneha färdighet enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor).

Vem utför utstakning/lägeskontroll?

  • Den ska utföras av mätningskompetent person (sakkunnig) och ska inneha färdighet enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor), läs mer om mät- och kartfrågor på Lantmäteriet.
  • Den kan utföras av stadsbyggnadskontoret eller av byggherrens sakkunnige om han eller hon efter prövning av kontoret bedöms kunna ta ansvar för arbetet.

Anmäl sakkunnig till stadsbyggnadskontoret för godkännande.