Lantmäteriprocessen

Vill du göra några förändringar av din fastighet? Till exempel dela eller utöka fastigheten, skapa samverkan mellan dig och dina grannar kring en gemensam väg, lekplats eller brygga.

Vi erbjuder 15 minuters gratis rådgivning

Gäller det delning av fastighet eller marköverföring, kan det vara bra om du tar kontakt med förrättningslantmätaren innan du ansöker. Du kan då få ett vägledande besked om genomförbarheten i din idé.

Vi erbjuder 15 minuters gratis rådgivning, därefter debitering enligt gällande taxa. Se därför till att vara väl förberedd när du ska träffa oss.

Ansökan och handlingar

Din ansökan ska vara skriftligt undertecknad av dig som fastighetsägare eller ditt ombud med fullmakt. Om fastigheten ägs av flera personer eller dödsbo, så krävs normalt att alla delägare eller deras ombud undertecknar ansökan. Om det finns bouppteckning, köpeavtal eller andra överenskommelser är det viktigt att du bifogar original eller bestyrkt kopia.

I din ansökan talar du om vad du vill få utfört och vilka fastigheter som berörs. Bifoga en skiss med förändringen så att missförstånd kan undvikas. Om en överenskommelse mellan samtliga berörda parter finns redan från början kan förrättningen normalt genomföras utan sammanträde.

Har du köpt, fått eller bytt till dig del av fastighet måste du ansöka om en lantmäteriförrättning inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknats, annars blir överlåtelsen ogiltig. Bifoga köpehandlingen med ansökan.

Handläggning

När ansökan tagits emot gör vi en kort utredning av ärendet. När detta är gjort skickas en bekräftelse på att ärendet har mottagits. Finns det uppenbara tveksamheter i ansökan kontaktar vi dig. Därefter placeras ärendet i produktionsplan. Produktionsplaneringen sker med hänsyn till inkomstdatum och ärendets karaktär.

Mer information om handläggningstider finner ni vid ansökan om lantmäteriförrättning.

Den handläggare som får ärendet tar personlig kontakt med dig och kan normalt uppskatta en förväntad handläggningstid. När hanläggare är utsedd har ärenden av enklare karaktär normalt tio veckors handläggningstid. Övriga ärenden tar oftast längre tid.

Går din idé att genomföra?

Lantmäterimyndigheten utreder om det är andra som berörs av förändringen. Denna utredning är ett skydd för såväl enskildas och allmännas intressen och innebär bland annat att information söks om planer, bestämmelser, fornlämningar, rättigheter och inteckningar, men också om hur förändringen påverkar din och andra fastigheter.

Utifrån dessa förutsättningar undersöker vi sedan om din idé går att genomföra utifrån de lagar och bestämmelser som gäller för just den åtgärden. Vet du någon som har rätt att använda den del av fastigheten som berörs av förrättningen, till exempel arrendatorer eller servitutshavare så meddela oss detta.

Fält- och kartarbete

I de flesta förrättningar måste någon form av fältarbete göras, till exempel inmätningar och markering av nya gränspunkter. Före och efter fältarbetet behöver vi göra tekniska beräkningar och kartframställning.

Vi kallar till ett sammanträde

Ibland vill vi träffa dig och de andra sakägarna för att diskutera åtgärden. Vi kallar då till ett sammanträde. Vid mer komplicerade förrättningar eller där berörda parter inte är överens så måste vi kalla till sammanträde för att försöka finna lösningar som alla kan enas om.

Om överenskommelse inte kan träffas så måste förrättningslantmätaren ändå fatta beslut utifrån gällande lagregler. Tänk på att en överenskommelse mellan parter förenklar handläggningen, vilket i sin tur medför lägre förrättningskostnad.

Beslut och förrättningen avslutas

Beroende på vilka åtgärder som din sökta förrättning omfattar tar förrättningslantmätaren ett antal beslut. Alla beslut redovisas i protokollet med eventuell tillhörande karta och beskrivning. Besluten kan innebära att vi antingen tillåter den sökta åtgärden eller att vi ser att den inte är möjlig att genomföra.

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara skickas normalt en underrättelse ut till alla berörda parter om att förrättningen avslutats.

Överklagande

Om du som sakägare är missnöjd med något beslut så har du möjlighet att överklaga. I protokollet och på underrättelsen om avslutad förrättning finns uppgifter om hur du går tillväga för att överklaga.

Observera att din skrivelse måste ha inkommit till oss inom den angivna besvärstiden för att den ska kunna behandlas. Det är mark- och miljödomstolen som sedan behandlar ditt överklagande.

Laga kraft

Förändringen blir gällande.

Registrering

Om ingen har överklagat förrättningen så vinner den laga kraft och registreras i fastighetsregistret. Om förrättningen har överklagats så vinner den laga kraft först efter domstolsbehandlingen. När registreringen är klar blir beslutet gällande mot andra parter. Exempelvis får nybildad fastighet en egen fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.

Om du behöver söka lagfart ska du vända dig till Lantmäteriet, division Inskrivning, i Uddevalla (före detta inskrivningsmyndigheten).

Löpande räkning eller fast pris?

När ansökan inkommer till oss börjar vi att debitera för vårt arbete. Fundera redan nu på om du vill ha löpande räkning eller fast pris. Om det visar sig att din förrättning inte går att genomföra, så kommer du att ändå debiteras för nedlagd tid, oavsett om du valt löpande räkning eller fast pris. Vill du ha hjälp med att upprätta din ansökan, kontakta förrättningslantmätaren.

Avgiften beräknas efter den tid det tar att handlägga förrättningen.
Här hittar du aktuella priser: Vad kostar en lantmäteriförättning

Fakturering

Efter registrering skickar vi ut en kopia på förrättningsakten och räkning på förrättningskostnaden till de som angetts i ansökan.

Arkivering

Förrättningshandlingarna är en offentlig handling och finns tillgängliga på stadsbyggnadskontorets arkiv.

Filer och dokument