Fastighetsregistret

I fastighetsregistret hittar du information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar.

Foto: Hans Wretling

Gör utdrag från fastighetsregistret

Om du har frågor om fastighetsregistret, kontakta oss. Stadsbyggnadskontorets arkiv har hand om våra akter och handlingar. Där kan du själv ta fram fastighetsinformation via våra självservicedatorer eller ta hjälp av arkivets personal för att plocka fram akter och handlingar.

Allmänna delen

Utgör det officiella registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. Vi uppdaterar det mesta av den allmänna delen för fastigheter inom Göteborg:

  • uppgifter om fastigheter och samfälligheter
  • koordinater, planer och bestämmelser
  • kvarter, gemensamhetsanläggningar samt registerkartan.

Inskrivningsdelen

  • lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare
  • inteckningar, rättighetsinskrivningar
  • anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden

Taxeringsuppgiftsdelen (hanteras av Skatteverket)

  • taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader