Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du få en lantmäteriförrättning genomförd? Om svaret är ja, ska du fylla i ansökningsblanketten som finns längre ner på denna sida.

När handläggs mitt ärende?

1 februari 2017

Just nu kan du räkna med en väntetid på cirka 4 månader från det du skickar ansökan till dess en handläggare utses.

Information och regler

Ansök om lantmäteriförrättning när du ska:

Har du köpt, fått eller bytt till dig del av fastighet måste du ansöka om en lantmäteriförrättning inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknats, annars blir överlåtelsen ogiltig. Bifoga köpehandlingen med ansökan.

När styrelsen ska anmäla ändrade andelstal i en gemensamhetsanläggning behövs blanketten anmäl ändrade andelstal.

När andelstal i en gemensamhetsanläggning ska ändras genom en överenskommelse behövs blanketten överenskommelse om ändrade andelstal.

Så här gör du

  1. Läs igenom vad som gäller för det din ansökan avser. I din ansökan talar du om vad du vill få utfört och vilka fastigheter som berörs. Bifoga en skiss med förändringen så att missförstånd kan undvikas. Komplicerade ärenden tar längre tid i produktionsplanen eftersom de endast fördelas till särskilt kvalificerade handläggare.
  2. Fyll i blanketten och skriv ut. Ansökan om lantmäteriförrättning
  3. Vill du i samband med ansökan även teckna en överenskommelse om fastighetsreglering, marköverföring eller servitutsåtgärd, ska du istället använda blanketten ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.
  4. Din ansökan ska vara underskriven av dig som fastighetsägare eller ditt ombud med fullmakt. Om fastigheten ägs av flera personer eller dödsbo, så krävs normalt att alla delägare eller deras ombud undertecknar ansökan.
  5. Bifoga original eller bestyrkt kopia på bouppteckning, köpeavtal eller andra överenskommelser, om de finns.