Behöver du bygglov? - ABC

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

A: altan - avfallshantering

Altan – utan bygglov kan du uppföra en låg altan, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 0,6 meter ovanför den ursprungliga omgivande marken. En högre altan påverkar utseendet på huset och kräver därför bygglov inom detaljplan. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett användbart utrymme under. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​ kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för altan. Altaner högre än 0,6 meter kan utanför detaljplanelagt område i vissa fall vara lovbefriade, kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information.

Attefallsregler - vill du bygga ett attefallshus, göra en attefallstillbyggnad eller en annan attefallsåtgärd kan du läsa mer om reglerna på den här sidan. Läs mer under Checklistor för byggärenden kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för komplementbyggnad (Attefall) Attefallsreglerna är desamma inom och utanför detaljplanelagt område.

Avfallshantering – större anläggningar för avfallshantering som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovpliktiga. Avfallshantering med sopskåp för mer än 3 kärl kräver bygglov. Bor du i enbostadshus är det sällan som din avfallshantering kräver bygglov.

B: balkong - båt

Balkong – kräver alltid bygglov som ändring av byggnadens utseende. Nya regler gäller från 1 juli 2017 kring regler för planenliga balkonger på en- eller tvåbostadshus. Läs mer på Boverkets webbsida. Inglasning av balkong kräver bygglov. Balkonger kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för information.

Banderoll – se Vepa.

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd. Vänd dig till miljöförvaltningen.

Braskamin – se eldstad.

Brygga – om du ska bygga en brygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelser. Detta gäller oavsett storlek på bryggan. Enligt praxis bedöms en brygga med mer än 10 båtplatser vara en småbåtshamn och är bygglovpliktig. För mindre bryggor krävs inte bygglov. Det kan också kräva Anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen när man ska bygga en brygga.

Burspråk - klassas som en tillbyggnad. Nya regler gäller från 1 juli 2017 kring planenliga burspråk på en- eller tvåbostadshus. Läs mer kring detaljerade regler på Boverkets webbsida. På övriga byggnader krävs bygglov för åtgärden. Burspråk kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för information.

Byggbodar - Om byggbodarna ställs upp, längre än fyra veckor, på en annan fastighet än den som fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Om de däremot ställs upp på en fastighet som har fått bygglov ingår uppställningen av byggbodarna i det beviljade bygglovet. Byggbodar som är mer än två våningar kräver också lov. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​ kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för byggbod.

Byggnadsställning – Om åtgärden du behöver byggnadsställningen till kräver bygglov, ingår byggnadsställningen i bygglovet.

Bärande konstruktion (bärande vägg) - ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg, är anmälningspliktigt .

Båt – enskilt båtupplag/uppställningslager över vintern behöver inte bygglov. Båtupplag för fler än en båt behöver bygglov och bedöms som en anläggning. Nya regler gäller från och med 1 juli 2017. Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av max två enheter av båt, husvagn eller husbil i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Undantaget från krav på bygglov gäller både för fastigheter som ligger inom och utanför område med detaljplan. Läs mer kring regler och detaljer kring detta på Boverkets hemsida.

C: carport - container

Carport – kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Så även om du planerar att bygga en vägg på en carport. Carport kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta kundmottagningen för mer information.

Container – kräver oftast bygglov, om den är uppställd under en längre period.

D: dela en lägenhet till två - dörr

Dela en lägenhet till två – kräver bygglov

Dränering – kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering, krävs marklov inom detaljplanelagt område.

Dörr – klassas som fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Beroende på byggnad kan dörr även kräva lov utanför detaljplanelagt område. Innerdörr - kan kräva anmälan vid ny håltagning i bärande vägg eller vägg som är brandklassad.

E: eldstad - ekonomibyggnader

Eldstad – (eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis) är anmälningspliktigt. Bygger du en skorsten längs fasaden kan det kräva bygglov. Byter du ut en befintlig braskamin krävs ingen ny anmälan om du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal men om du sätter in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad ska du lämna in en anmälan. Läs mer under Checklistor för byggärenden kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för en eldstad/braskamin

Ekonomibyggnader - ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område.

F: flagga - fönster

Flagga – reglerna för flaggor ändrades 1 juli 2017, läs mer på Boverkets hemsida. Flaggor kräver vanligtvis bygglov inom detaljplanelagt område, utanför detaljplan kräver de inte lov. Är den i närheten av trafik kan trafikkontoret behöva kontaktas.

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Friggebod – Kräver inte bygglov om den är max 15 kvadratmeter, flera byggnader är tillåtna men den sammanlagda ytan får inte överskrida 15 kvadratmeter. För att vara bygglovbefriat måste friggeboden ligga minst 4,5 meter från fastighetsgränserna och höjden från mark till taknock får högst vara 3 meter. Friggeboden kan ligga närmare gränsen mot grannen än 4,5 meter om den grannen godkänner detta. Dock aldrig närmare allmän plats eller gata än 4.5 meter. Friggeboden måste också ligga i "omedelbar närhet till bostadshuset". Friggebodreglerna gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. För mer information om friggebodsreglerna läs här

Fönster – är en fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för fönster. Se också takfönster.

G: garage - gräva

Garage – kräver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster. Carport kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information.

Gräva – kräver inte bygglov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs det marklov inom detaljplanelagt område.

H: hiss - häck

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt. För mer information om besiktning av hissar kan du ta del av länsstyrelsens skrift Fungerar hissen?

Husvagn – en husvagn som står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong och används för bostadsändamål betraktas som en byggnad som det krävs bygglov för. Ställs flera husvagnar upp permanent krävs bygglov. Nya regler gäller från 1 juli 2017 kring regler för uppställning av husvagn: Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av max två enheter av båt, husvagn eller husbil i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Undantaget från krav på bygglov gäller både för fastigheter som ligger inom och utanför område med detaljplan. Läs mer kring regler och detaljer kring detta på Boverkets hemsida.

Häck – kräver inga tillstånd. Det finns dock rekommendationer kring höjd av häckar i närheten av vägkorsning och utfarter. Ska du plantera en häck rekommenderar vi dig att prata med din granne. Vill du att grannen ska ta bort eller ansa sin häck, prata med dem först. Bestämmelser kring häckar och olägenhet finns i jordabalken.

I: inglasning av balkong - inreda ytterligare lägenhet

Inglasning av balkong – kräver bygglov.

Inreda ytterligare lägenhet – Vill du dela en befintlig lägenhet i två krävs det bygglov. Vill du inreda en ytterligare bostad/lägenhet i ett tvåbostadshus eller ett flerbostadshus krävs alltid bygglov. Bor du i ett enbostadshus går det bra att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov, men det krävs då ett startbesked. Läs mer under Attefallsregler.

J: jalusier

Jalusier – kräver sällan bygglov. Innebär det en betydande fasadförändring krävs bygglov. Kulturskydd kan också finnas och påverkar då vad man får göra.

K: kakelugn - komplementbyggnader på 25 kvm

Kakelugn – se eldstad.

Kolonilott

Komplementbyggnader på 25 kvadratmeter - det så kallade Attefallshuset, är en bygglovbefriad åtgärd. För åtgärden krävs ett startbesked. Läs mer under sidan Attefallsregler. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​ kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för en komplementbyggnad (Attefall).

L: lekstuga - lägenhet

Lekstuga – Lekstuga kan bedömas som komplementbyggnad vilket kräver bygglov om den i sin konstruktion bedöms vara varaktig, det vill säga kommer att stå på samma plats under en längre tid. Är byggnaden mindre kan den rymmas under friggebodsreglerna och dess regler. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Luftvärmepump – se värmepump.

Lägenhet (bostad) - att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt. I hus med två eller fler lägenheter är åtgärden bygglovpliktig.

M: mark - måla

Mark – ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. För att ändra markbeläggning eller markyta krävs inget lov.

Markis – kräver sällan bygglov. Markisen får inte vara permanent utfälld. Om den är en betydande fasadförändring krävs bygglov. Andra regler kan finnas om huset är kulturskyddat. Regler finns också att ta hänsyn till gällande trafik.

Mast – kräver bygglov.

Miljöskåp – se avfallshantering.

Mur – om den är över 0,5 meter hög krävs alltid bygglov. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​ ​kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för en mur.

Måla – För ommålning av en-och tvåbostadshus som innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär krävs bygglov inom detaljplanelagt område. Annars krävs ej bygglov. För övriga typer av byggnader krävs bygglov inom detaljplanelagt område. Nya regler gäller från 1 juli 2017 kring regler för ommålning, läs mer på Boverkets webbsida.

P: parabol - pool

Parabol – kräver ej bygglov. Gäller det flerbostadshus kan fastighetsägaren ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser – krävs inte bygglov för om det gäller anläggning av en eller två platser på ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för parkeringsplats.

Pergola – är genomsiktlig till mer än hälften och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Plank – kräver bygglov om det är mindre än femtio procents genomsiktlighet (ny rättspraxis sedan november 2014). och högre än 1,1 meter. Läs mer under Checklistor för byggärenden kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för plank.

Planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation, är anmälningspliktigt.

Pool - kräver inte bygglov, men kan vara anmälningspliktigt. Om du vill ansluta din pool till det kommunala va-nätet behöver du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Det är en så kallad anmälningspliktig åtgärd. För trädäck i anslutning till pool se altan.

Poolen måste vara säker, inte bara för familjemedlemmarna utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp ett staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett annat alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

Om du vill ansluta din pool till det kommunala va-nätet behöver du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Det är en så kallad anmälningspliktig åtgärd. Oftast krävs inte bygglov för poolen. Men det krävs lov i särskilda fall, till exempel om poolen byggs upp mer än 60 centimeter vid fasaden eller om byggandet innebär en markhöjning runt poolen på mer än en halv meter. För helt nedgrävd pool krävs inget bygglov. Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmsta granne, men du behöver inte bygglov. Observera att murar, altaner och pooltak kan kräva bygglov. Kontakta stadsbyggnadskontoret för information om vad som gäller för dig.

R: rivning av byggnad - rökkanal

Rivning av byggnad - Rivning av en byggnad eller del av byggnad är anmälningspliktigt om det ligger utanför detaljplanelagt område och inte är en bygglovbefriad byggnad/åtgärd. Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov.

Rökkanal - installation eller väsentlig förändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

S: schakta - stängsel

Schakta – kräver oftast marklov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet.

Skylt – Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Följande skyltar är dock undantagna från lovplikten:

  • en skylt vars area är högst 1,0 m2,
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
  • en skylt inomhus,
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, och
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Två av undantagen från lovplikt gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller skylt på högst 1,0 m2 och orienteringstavla på högst 2,0 m2. Skyltar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Läs mer under Checklistor för byggärenden ​kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för skylt.

Skorsten – kräver bygglov ibland. Är anmälningspliktigt.

Skärmtak – kräver ibland bygglov. Får byggas utan bygglov på en- och tvåbostadshus över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannen gett sitt medgivande får det placeras närmare. Skärmtak på flerbostadshus kräver bygglov.

Slå ihop två lägenheter till en – är anmälningspliktigt. Anmäl förändringen till lägenhetsregistret.

Solfångare och solceller – kräver inte bygglov på en- och tvåbostadshus eller på komplementbyggnader till sådana hus, om solcellsanläggningen är monterad längs taket så att den inte påverkar husets utseende väsentligt. Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull krävs det alltid bygglov. Solceller/solfångare på byggnader som inte är ett en- och tvåbostadshus eller komplementbyggnader till sådant hus, kräver också bygglov. Är solcellsanläggningen placerad på fasad krävs alltid lov, på alla typer av byggnader. Fristående solfångare/solceller på mark är däremot inte lovpliktiga. Observera att lovplikten inte gäller utanför planlagt område.

Sopskåp – se avfallshantering.

Soprum – se avfallshantering.

Spaljé – om genomsiktligheten är femtio procent eller mer, krävs inte bygglov (ny rättspraxis sedan november 2014), oavsett höjd. Se även plank.

Staket – om genomsiktligheten är mindre än femtio procent, krävs bygglov (ny rättspraxis sedan november 2014) om det är högre än 1,1 meter. Se även plank.

Stambyte – är anmälningspliktigt.

Stängsel – se staket.

T: tak - trädfällning

Tak – ska du höja eller sänka taket mer än 10 centimeter krävs bygglov. Se också skärmtak.

Takfönster – mindre takfönster (mindre än 0,5 kvadratmeter) kräver inte bygglov oavsett byggnad. Bygglovsfrihet gäller inte vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Takkupa – kräver antingen bygglov eller kan klassas som en attefallsåtgärd och är då anmälningspliktig. Nya regler gäller från 1 juli 2017 kring takkupor på en- eller tvåbostadshus. Läs mer kring detaljerade regler på Boverkets webbsida.

Terrass – se altan.

Tillbyggnad - är bygglovpliktig. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov men är anmälningspliktig. Nya regler gäller från 1 juli 2017 kring regler för vissa små tillbyggnader. Läs mer på Boverkets webbsida. Läs under Checklistor för byggärenden kring vilka handlingar du ska skicka in om du söker bygglov för mindre repsktive större tillbyggnad.

Tilläggsisolering – kan ses som en fasadförändring och kräver då bygglov inom detaljplanelagt område.

Trappa – kräver sällan bygglov. Är det en ny trappa inomhus är den anmälningspliktig då den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen.

Träd – det krävs inga tillstånd att plantera träd på sin tomt. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd, eller klippa det, prata med grannen först. Bestämmelser kring träd och olägenhet finns i jordabalken. Se också trädfällning.

Trädfällning – bygglov krävs om detaljplanen för fastigheten reglerar detta, vilket är ovanligt. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet.

U: uterum - uteplats

Uterum – kräver bygglov. Ett fristående uterum kan vara bygglovbefriat om det följer friggebodsreglerna. Läs också under Attefallsregler.

Utfart – kräver inte bygglov. Du ska dock kontakta trafikkontoret. Vissa områden har utfartsförbud.

Uteservering – kräver bygglov ibland. Läs mer om uteservering här.

Uteplats – kräver inte bygglov. Om du på uteplatsen bygger en altan eller ändrar markens nivå kan det däremot krävas ett lov. Se altan respektive mark.

V: vatten, ventilation och avlopp - värmepump

Vatten, ventilation och avlopp - Installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Vepa – liggandes mot fasaden krävs alltid bygglov om den sitter upp längre än en vecka.

Vindsinredning – om det är en tillkommande bostad krävs bygglov, inreder du till exempel från vindsförråd till bostad krävs bygglov (ändrat användningsområde kräver bygglov). Inreder du en befintlig vind i ett enbostadshus krävs inte bygglov, men åtgärden är anmälningspliktig. Läs mer om vindsinredning här.

Värmepump – kräver sällan bygglov, men är ibland anmälningspliktig.

Å: återvinningsstationer

Återvinningsstationer – se avfallshantering.

Ä: ändrad användning - ändrad planlösning

Ändrad användning - vill man väsentligen ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Exempelvis kontor till bostad, affärsverksamhet till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola, garage till boendeyta. Det gäller även om man inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Ändrad planlösning - se planlösning.

Ö: öppen spis

Öppen spis – se eldstad.